I Vanda begränsas förflyttning av trämaterial på grund av asiatisk långhorning

14.3.2016

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har upprättat ett avgränsat område som sträcker sig två kilometer kring ett område där asiatiska långhorningar förekommer i östra Vanda. Från området får lövträ transporteras bort endast exempelvis i form av flis, eftersom levande asiatiska långhorningar kan dölja sig i träet eller i kvistarna.

Asiatiska långhorningar hittades på ett industriområde i Hålatallen i Vanda hösten 2015. Under vintern har alla lövträd i närheten av förekomstsområdet fällts och undersökts. Långhorningar hittades i sammanlagt 12 lövträd.

Det nu upprättade avgränsade området omfattar femton kvadratkilometer. Inom området finns bland annat Furumo kyrkogård och det sträcker sig ända till kanterna av nationalparken Sibbo storskog. Det är inte nödvändigt att fälla lövträden på det avgränsade området på grund av de asiatiska långhorningarna. Om träd av andra orsaker måste fällas får trämaterialet användas inom området utan begränsning.

"Om man vill föra trämaterial ut från området måste det behandlas för att avliva eventuella långhorningar. Träet kan flisas eller behandlas genom till exempel barkning och upphettning", säger överinspektör Atro Virtanen vid Evira.

På Eviras webbplats finns information om företagare som fäller träd och samlar in trämaterialet på området för att flisa det. På webbplatsen meddelas också om det på området i ett senare skede anläggs allmänna uppsamlingsplatser för trämaterial dit alla som bor i området kan föra trä.

"Begränsningen gäller de vanligaste lövträden, men inte de flesta fruktträden och prydnadsväxterna och inte heller barrträd, eftersom långhorningen inte förökar sig i dem", säger Virtanen.

Endast i undantagsfall kan trämaterial transporteras ut från området exempelvis till ett sågverk. För detta krävs tillstånd av Evira.

Under vecka 11 sänder Evira ett brev om begränsningarna på området till de cirka 20 000 hushåll och företag som finns på området.

Kontrollerna fortsätter i södra Finland

Asiatisk långhorning är en skalbagge som lever på lövträd och är svår att utrota. Under våren och sommaren 2016 söks asiatiska långhorningar utöver på det avgränsade området i Vanda också annanstans i södra Finland. Riskobjekt som undersöks är näromgivningen kring lagren hos företag som importerar stora mängder varor från Kina.

Läs mer: www.evira.fi/langhorningen > Förekomsten i Vanda Karta över det avgränsade området (utmärkt med blått)

Mer information: överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Teman: