Evira förstörde utländska träramar på grund av farliga växtskadegörare

17.5.2017 09:07

Livsmedelssäkerhetsverket Evira hittade levande tallvedsnematoder i förpackningsmaterial av trä vars ursprungsland var USA. I en träförpackning från Kina upptäcktes en död fullvuxen asiatisk långhorning.

I träramar som använts för förpackning av snöskotrar hittades levande tallvedsnematoder i Uleåborg i februari, fastän förpackningsmaterialet var märkt med angivelse om att materialet var behandlat för att utrota tallvedsnematoder. Träramarna förstördes genom förbränning under Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM) övervakning.

"I takt med ökande import från utlandet ökar risken för spridning av nya skadegörare till den finländska naturen. De måste hittas i tid och för detta behövs medborgarnas hjälp", säger sektionschef Sanna Välimäki vid Evira.

Tallvedsnematod är en skadegörare som får tallar att vissna. Den förekommer i Nordamerika och i många asiatiska länder. På 1990-talet spreds den i Europa till Portugal, norra Spanien och Madeira. I Finland förekommer den ännu inte.

Evira undersöker kontinuerligt förpackningsmaterial av trä, eftersom tallvedsnematoder lätt sprids med sådant material från land till land. I Eviras undersökningar har tallvedsnematoder hittats i utländskt träemballage även tidigare, senast 2015.

Död asiatisk långhorning i kinesisk träförpackning

På ett industriområde i Villmanstrand hittades i april en död fullvuxen skalbagge som heter asiatisk långhorning inne i en träförpackning som kommit från Kina.

Också de övriga träförpackningarna som lagrades på industriområdet undersöktes, och i en del av dem hittades långhorningens larvgångar och hål som de kommit ut igenom. Inga fler fullvuxna asiatiska långhorningar eller ägg, larver eller puppor av dem hittades dock. Lövträden kring området undersöktes också, men inga tecken på långhorningar hittades.

För säkerhets skull kommer Evira att sommaren 2017 placera ut feromonfällor, som lockar till sig asiatiska långhorningar, på industriområdet och områdets lövträd hålls under uppsikt även i fortsättningen.

Asiatisk långhorning är en skadegörare på lövträd och den är klassificerad som farlig. Den förekommer i Asien och Nordamerika och dess larver skadar trädstammarna. Långhorningarna sprids med träemballage.

Långhorningar hittades första gången på växande träd i Finland i Vanda 2015 och de har redan lyckats sprida sig till lövträd i flera andra europeiska länder. Värdväxter för asiatisk långhorning är nästan alla inhemska lövträdslag.

Mer information:
Sektionschef Sanna Välimäki, tfn 040 548 0372 (tillsyn)
Specialforskare Jyrki Tomminen tfn 040 725 7236 (skadegörarnas biologi)

Läs mer:
Tallvedsnematod
Asiatisk långhorning

Teman: