Frågor och svar

1. Vi har en detaljaffär och importerar själva gödselmedel till försäljning. Måste vi anmäla oss till registret över aktörer?

Ja, det måste ni. Anmälningsskyldigheten gäller alla aktörer som släpper ut gödselfabrikat på marknaden. Detalj- och partiaffärer berörs inte av anmälningsskyldigheten om de enbart marknadsför gödselfabrikat. Import från länder utanför Europeiska unionen samt från en annan medlemsstat omfattas av anmälningsskyldigheten. (Lgf 539/2006 11§, JSMf 13/07 2§)

2. Jag misstänker att det är något fel på det gödselmedel jag har köpt. Vem ska jag kontakta

Ta till först kontakt med den som sålt eller tillverkat/importerat gödselmedlet. Kontaktuppgifterna framgår av produktens varudeklaration. Om problemet inte blir löst kan du kontakta konsumentrådgivningen. Gödselfabrikat som är avsedda att användas av konsumenter omfattas av konsumentskyddslagen som övervakas av Konsumentverket.

3. Jag är jordbrukare och tänker importera gödselmedel för eget bruk från EU-området. Måste jag göra en anmälan om det till Evira?
De som för in gödselfabrikat för eget bruk från EU-området behöver inte registrera sig i Eviras register över aktörer. Sådana som för in andra än EG-gödselmedel måste göra en förhandsanmälan om importen minst 3 vardagar före importen. Uppmärksamma också att man till Finland inte får föra in fosforgödselmedel vars kadmiumhalt överstiger 50 mg/kg fosfor. (JSMf 13/07 2§ och 9§)

4. Jag importerar urea från en annan EU-medlemsstat. Vad måste jag beakta?

Den som importerar gödselfabrikat ska göra en anmälan om inledande av verksamheten till Evira. Mer information om aktörens skyldigheter finns under punkten Tillverkning och utsläppande på marknaden.

Urea är både ett ämne enligt kemikalielagen (744/1989) och ett EG-gödselmedel enligt förordning (EG) nr 2003/2003. Om du importerar urea som råvara för gödselfabrikat kan du göra en anmälan om import av kemikalier per kalenderår med Eviras blankett Anmälan om import av kemikalier som råvara för gödselfabrikat. Endast aktörer som är införda som tillverkare i Eviras tillsynsregister får föra in urea som råvara för gödselfabrikat. När det gäller andra råvaror för gödselfabrikat än sådana som anges i kemikalielagen måste man göra en förhandsanmälan per parti eller ansöka om tidsbegränsat tillstånd av Evira (6 eller 12 mån.).

I fråga om EG-gödselmedel som rör sig i handeln på den inre marknaden behövs ingen förhandsanmälan till Evira. Då ska förpackningen vara märkt med påskriften EG-GÖDSELMEDEL och en varudeklaration enligt förordningen.

5. När jag köper gödselmedel har jag stött på följande marknadsföringstexter: gödselmedlet är registrerat hos Evira och gödselmedlet är godkänt av Evira. Vad innebär det här?

En aktör inom sektorn för gödselfabrikat ska registrera sig hos Eviras övervakning av gödselfabrikat och samtidigt uppge de produkter han eller hon släpper ut på marknaden. Evira godkänner emellertid inte produkterna, utan det är frågan om ett anmälningsförfarande. Eviras ekogodkännande innebär att råvarorna till gödselfabrikatet uppfyller kraven i EG:s ekoförordning. Evira testar inte produkternas effekt eller verkningar i något som helst skede. Vid produktkontrollen undersöker Evira bl.a. produktens innehåll av näringsämnen och skadliga ämnen. Läs mer om ämnet i punkten Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Marknadsföring > Funkar mirakelkurer?.