EU:s inre marknad för gödselfabrikat

De som släpper ut gödselfabrikat på marknaden ska göra en anmälan om inledande av näringsverksamhet till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sektion för gödselfabrikat minst en månad innan verksamheten inleds.

En förhandsanmälan om import av gödselfabrikat på den inre marknaden ska göras senast 3 vardagar innan produkten anländer och i fråga om ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt minst 5 vardagar före importen. Ingen förhandsanmälan om EG-gödselmedel behövs då gödselmedlen kommer från en annan EU-medlemsstat.

Förutsättningar för marknadsföring

Animaliska biprodukter

Vid handel på den inre marknaden med organiska animaliska gödselmedel och andra gödselfabrikat innehållande animaliska biprodukter (inklusive stallgödsel) ska dessutom jord- och skogsbruksministeriets förordningar 1002/2010 samt 977/2006 iakttas. Enligt dessa författningar ska importören anmäla sig till det register som förs av Eviras enhet för djurens hälsa och välfärd.

Kategori 2 –material, med undantag för stallgödsel och stallgödselprodukter som bearbetats i enlighet med biproduktförordningen, får inte importeras som gödselfabrikat.

Kadmium

Gödselmedel vars fosforhalt är minst 2,2 procent (5 % P 2O 5) får innehålla högst 50 mg kadmium (Cd) per kilogram fosfor (P). Detta gäller också gödselmedel enligt EG-förordning 2003/2003. I andra gödselfabrikat får den maximala kadmiumhalten vara 1,5 mg/kg torrsubstans.

Ammoniumnitrat

Ammoniumnitratgödselmedel som innehåller mer än 28 procent kväve ska uppfylla kraven i EG-förordning 2003/2003. Tillverkaren ska försäkra sig om att de ammoniumgödselmedel med hög kvävehalt som ska släppas ut på marknaden genomgår ett detonationssäkerhetsprov enligt förordningen.

Jordbrukaren som importör av gödselfabrikat

Skyldigheten att göra förhandsanmälan gäller också jordbrukare som importerar gödselfabrikat för eget bruk. Ingen förhandsanmälan behövs för EG-gödselmedel som är oorganiska gödselmedel enligt förordning (EG) nr 2003/2003.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS