Marknadskontroll av gödselfabrikat

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar gödselfabrikat som säljs i minut- och partiaffärer samt på webben och med tidningsannonser. Övervakningen fokuseras i synnerhet på kontrollen av EG-gödselmedel och organiska gödselfabrikat som rör sig inom handeln på EU:s inre marknad.

Tillsynsplan

Evira utarbetar årligen en tillsynsplan. I tillsynsplanen slår man fast vilka kontroller som ska utföras, kontrollfrekvensen och olika typer av kontrollobjekt såsom marknadskontroll, kontroll av tillverkning och importkontroll. I planen anges dessutom grunderna för riskbedömning av de olika kontrollobjekten.

Marknadskontrollprover

År

Antal prover (st)

Andel av det totala antalet prover för gödselkontroll (%)

2013*

297

61

2012

294

55

2011

309

55

2010

260

50

2009

117

40

* Målet för 2013 års tillsynsplan

Tillsynsmyndigheter

Eviras sektion för gödselfabrikat ansvarar för marknadskontrollen av gödselfabrikat. Vid tillsynen samarbetar Evira med närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY) landsbygdsavdelningar.

Mer information om tillsynen över gödselfabrikat får du i punkten > Växter > Odling och produktion > Gödselfabrikat > Tillsyn .

Beslut om förbud

Evira kan förbjuda att ett gödselfabrikat eller en råvara till ett sådant släpps ut på marknaden. Förbudet ska återkallas om den brist som förbudet grundar sig på, till exempel en kvalitetsavvikelse, inte längre förekommer i produkten eller verksamheten.

Evira kan tillfälligt förbjuda att ett EG-gödselmedel släpps ut på marknaden, trots att det uppfyller kraven i EG-förordning 2003/2003. Förbudet kan grunda sig på en misstanke om att gödselmedlet är farligt för människors, djurs eller växters säkerhet eller hälsa eller för miljön.

En förteckning över Eviras nyaste beslut om förbud finns i spalten här invid. Uppgifterna stryks från förteckningen i samband med att halvårsrapporten publiceras.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS