Försäljning och marknadsföring av skogsodlingsmaterial

 På den här webbplatsen hittar du information om försäljning och marknadsföring av skogsodlingsmaterial. Från den högra navigeringsbalken på sidan kommer du till sidor som behandlar frågor i anslutning till odling och produktion av material samt import och export.

Tillsyn över skogsodlingsmaterial

Livsmedelssäkerhetsverkets enhet för växthälsa utövar tillsyn över lagen om handel med skogsodlingsmaterial.

Med skogsodlingsmaterial avses kottar, frön och plantor av skogsträd som är viktiga för skogsbruket. En förteckning över de ovannämnda trädarterna ingår i bilagan:

Förteckning över trädslag

Syftet med tillsynen är att säkerställa att:

  • frökällor som används för produktion av skogsodlingsmaterial håller hög kvalitet
  • frön och plantor som säljs uppfyller kraven samt att
  • köparna får nödvändiga uppgifter för att kunna välja material som lämpar sig för ett visst ändamål.