Frön och plantor av god kvalitet och av rätt härkomst tryggar skogsodlingen

Plantor av skogsträd som säljs bör vara friska och uppfylla de krav som ställts på kvaliteten. Skogsträden är väl anpassade till ett visst områdes klimatförhållanden. Rätt härkomst tryggar ett lyckat odlingsresultat.

Träd som flyttats söderifrån alltför långt norrut fortsätter växa senare än de lokala träden. Vinterns köld överraskar dessa sydliga träd alltför tidigt, då deras vävnader som ännu inte förberett sig för vintern skadas och träden blir känsliga för olika skadegörare. Alltför långa förflyttningar mellan olika klimatförhållanden är skadliga för trädens hälsa. Valet av rätt härkomst är på köparens ansvar.

Förädlat material produceras på fröplantager

Genom att använda förädlat frö kan skogsägaren få en tillväxtökning på 15-20 procents jämfört med frön insamlade i skogsbestånd. Förädlat frö produceras på fröplantager. Evira godkänner och granskar fröplantager av skogsträd och övervakar att de kvalitetskrav som ställts på dem uppfylls. Evira fastställer ett lämpligt användningsområde för de frön och plantor som insamlas på fröplantagen samt övervakar också det oförädlade materialets kvalitet.

Plantans härkomst och kvalitetsklassificering framgår av stambrevet och etiketten

Alla frön och plantor av skogsträd som säljs måste ha ett stambrev beviljat av Evira som fastställer deras härkomst. Evira övervakar frönas alla produktionssteg från insamling av kottar eller frön till klängning, rensning, packning och marknadsföring. Ett på behörigt sätt övervakat skogsodlingsmaterial bör vara försett med en plantetikett, med stambrevets kodnummer och andra uppgifter om plantans kvalitet och härkomst. Det lönar sig för köparna att hos försäljaren av plantorna förvissa sig om, att de får nödvändiga uppgifter och se till att, att materialets härkomst är lämpligt för just hans förnyelseyta. En skogsägare som sätter värde på god virkesavkastning och –kvalitet fäster också uppmärksamhet vid materialets genetiska kvalitet.

Tillsyn över produktionen

Produktionsställen och lager för frön och plantor av skogsträd övervakas genom regelbundna inspektioner. Genom övervakningen säkerställer man att frö- och plantpartierna inte blandas med varandra under produktionens olika steg. Dessutom kontrolleras att uppgifterna som ges den som köper skogsodlingsmaterial är korrekta och tillförlitliga. Också plantornas hälsa och kvalitet övervakas.

 

Mer information på vår webbplats