Fröetikett för skogsodlingsmaterial

Följande information i enlighet med lagar och förordningar om handel med skogsodlingsmaterial ska ges antingen på fröförpackningarna eller i de dokument som följer med partiet till den som köper skogsodlingsmaterialet. Till fröpartier av tall och douglasgran ska dessutom fogas växtpassmärkningar. Det är också möjligt att sammanslå växtpass- och fröetikettmärkningarna.

Exempel på fröetikett: 
 
         

Etiketten öppnas i ett nytt fönster genom att klicka på bilden

Uppgifter i enlighet med lagen om handel med skogsodlingsmaterial

1) namn eller firma för leverantören av skogsodlingsmaterialet
2) trädartens botaniska namn samt namnet på finska eller svenska för material som har producerats i Finland
3) mängden skogsodlingsmaterial
4) stambrevets kod och nummer
5) frökällans registerhänvisning eller härkomstområdets identitetsbeteckning
6) typen av frökälla
7) skogsodlingsmaterialets kategori
8) i fråga om frökällor av kategorin känd härkomst härkomstområdet samt dess longitud- och latitudintervall, i fråga om frökällor av kategorin beståndsutvalt härkomstområdet samt det geografiska läget definierat enligt dess longitud och latitud och i fråga om frökällor av kategorierna individutvalt och testat det exakta geografiska läget;
9) uppgift om huruvida frökällan är autokton, icke-autokton eller av okänt ursprung, samt huruvida frökällan är ortsegen eller icke-ortsegen. I fråga om en frökälla som är icke-autokton eller icke-ortsegen anges ursprunget, om det är känt;
10) i fråga om testat material uppgift om huruvida materialet är genetiskt modifierat,
11) skogsodlingsmaterialets användningsändamål
12) mognadsåret för fröenheter
13) andelen rent frö, andra frön och orenheter i massprocent. Procentandelen andra frön och orenheter behöver inte uppges, om andelen andra frön understiger 0,05 procent av fröpartiets vikt (uppges inte i fråga om frön av asp, björk och al)
14) grobarhetsprocenten hos rent frö eller, om grobarheten inte kan bedömas eller endast med svårighet kan bedömas, andelen livsdugliga frön i procent, uppskattad med hjälp av en angiven metod*
15) tusenkornsvikten för rent frö (uppges inte i fråga om frön av asp, björk och al)
16) antalet grobara frön per kilogram frö eller, om antalet grobara frön inte kan eller endast med svårighet kan bedömas, antalet livsdugliga frön per kilogram*

*Grobarheten hos frön av asp, björk och al anges antingen i styckeprocent (punkt 14) eller som definition av gramgrodd (punkt 16)

Beträffande skogsodlingsmaterial som producerats och säljs i Finland ska köparen få följande uppgifter:
17) användningsområdet för material av kategorierna individutvalt och testat
18) datum för grobarhetstestning och avsändning i fråga om frön

Information i enlighet med lagen om skydd för växters sundhet

1) Växtpassbeteckning
2) Beteckning för Finland
3) Den finländska växtskyddsmyndighetens namn
4) Beteckning i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial (= växtskyddsregisternumret)
5) Fröpartiets nummer
6) Växtens vetenskapliga namn
7) Frömängden
8) Anteckning om växtpass som ersatts (vid behov)