Packning av frö

Frön av skogsträd som är ämnade att marknadsföras ska förvaras i sådana förslutna förpackningar att det framgår om förpackningen har öppnats före följande skede i produktionen, dvs. förpackning i försäljningsförpackningar, eller innan fröna används för sitt slutliga ändamål, dvs. för sådd av skog eller plantskola.

Förpackningen av frön från skogsträd är en produktionsfas som övervakas genom kontroller. Leverantörerna som sysslar med förpackning av frön ska vara införda som fröförpackare i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial som upprätthålls av Evira.

Till fröpartiet som säljs ska fogas leverantörens etikett eller något annat dokument, av vilket framgår detaljerad information om frönas ursprung och kvalitet.

Rekommendationer till förpackare av frön 1

Frön av tall och gran behåller en bra grobarhet då deras vattenhalt är 5–6 procent och de förvaras i en temperatur under +5˚C. Torra frön suger lätt i sig vatten och upptar småningom en fuktighet som är i balans med den omgivande luftens relativa fuktighet. En gynnsam lagringsfuktighet kan uppnås endast när fröna efter torkning förpackas i lufttäta förpackningar och lagras på ett ställe där luftens relativa fuktighet är 30–40 procent. I normal rumsluft eller i ett kyllager är luftens fuktighet i allmänhet betydligt högre. Förpackningarna måste vara lufttäta för att fröna inte ska suga upp fukt under lagringen.

Nuförtiden är det vanligaste förpackningsmaterialet en plastflaska som tillverkats av polyetenplast och som kan tillslutas hermetiskt med en kork. Tunna plastpåsar och folier går lätt sönder och deras genomtränglighet för vatten och gaser är i allmänhet för hög.

Ju mer sällan förvaringskärlen öppnas, desto bättre behåller fröna sin grobarhet. Det rekommenderas att alla frön från en lagerförpackning förpackas på en gång i försäljningsförpackningar. Då man hanterar kärlen ska man ta i beaktande att vattenånga från luften kondenseras på ytan av de svala fröna, om förvaringskärlen öppnas innan temperaturen har hunnit jämna ut sig. För ett förvaringskärl som rymmer 28 liter (innehåller ett tallfröparti om 14 kg) tar det till exempel 36 timmar innan temperaturen har jämnat ut sig från –16 ˚C till +22˚C.

1Nygren, M. 2003. Metsäpuiden siemenopas. Skogsforskningsinstituet. Suonenjoki forskningsstation. Skogsforskningsinstitutets meddelanden 882:65–69.