Marknadsföring på EU:s inre marknad av skogsodlingsmaterial

När skogsodlingsmaterial säljs från Finland till en annan EU-medlemsstat, ska leverantören av skogsodlingsmaterialet underrätta Evira om det sålda partiet. Anmälan görs på en datablankett som finns i informationssystemet MEVI. Evira ska tillställa informationsdokumentet till den behöriga myndigheten i staten i fråga senast tre månader från den dag då leverantören har skickat skogsodlingsmaterialet.

Evira får på motsvarande sätt information på en standardiserad informationsblankett om material som importerats till Finland från andra medlemsländer. Informationen sparas i informationssystemet MEVI där mottagaren av materialet kan gå igenom den. Med hjälp av denna information följer man med sådana plantors ursprung och lämplighet för de finländska förhållandena som sålts till Finland.

Utifrån den mottagna informationen gör Evira upp statistik över handeln med frön och plantor mellan Finland och övriga EU-medlemsstater.