Kvalitetskrav på plantor av skogsträd

Plantor som säljs ska vara sunda och livskraftiga samt även i övrigt lämpade för skogsodling.

En planta uppfyller inte dessa krav, om:

1) det på plantan förekommer skadegörare eller av dessa förorsakade skador som försvagar plantans livskraft,

2) plantans rotsystem eller skott är starkt böjt, rotsystemet är förvridet på ett menligt sätt eller bristfälligt utvecklat eller rötterna hos en täckrotsplanta inte binder samman rotklumpen tillräckligt,

3) plantans toppskott inte är normalt eller plantan är starkt förgrenad, eller

4) plantan uppvisar menliga barkfel eller bristningar eller har skadats av frost eller torka.

I ett plantparti får det förekomma enskilda plantor som inte uppfyller de ovannämnda kvalitetskraven. De får dock utgöra högst 5 procent av det sammanlagda antalet plantor