Plantetikett för skogsträd

Följande information i enlighet med lagar och förordningar om handel med skogsodlingsmaterial ska ges antingen på plantförpackningarna eller i de dokument som följer med partiet till den som köper skogsodlingsmaterialet. Plantpartier av nästan alla trädarter ska ha växtpassmärkningar. Det är också möjligt sammanslå växtpass- och plantetikettmärkningarna. På förpackningen ska vidare uppges om plantorna har behandlats med bekämpningsmedel. Du hittar modelletiketterna från nedanstående länkar.

Kombinerad plantetikett-växtpass: 
 
  

 Etiketten öppnas i ett nytt fönster genom att klicka på bilden

Information enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial:

1) namn eller firma för leverantören av skogsodlingsmaterialet
2) stambrevets kod och nummer
3) trädartens botaniska namn samt namnet på finska eller svenska för material som har producerats i Finland
4) plantornas ålder och typ
5) mängden skogsodlingsmaterial
6) skogsodlingsmaterialets kategori
7) typen av frökälla
8) frökällans registerhänvisning eller härkomstområdets identitetsbeteckning
9) i fråga om frökällor av kategorin känd härkomst härkomstområdet samt dess longitud- och latitudintervall, i fråga om frökällor av kategorin beståndsutvalt härkomstområdet samt det geografiska läget definierat enligt dess longitud och latitud och i fråga om frökällor av kategorierna individutvalt och testat det exakta geografiska läget.
10) uppgift om huruvida frökällan är autokton, icke-autokton eller av okänt ursprung, samt huruvida frökällan är ortsegen eller icke-ortsegen. I fråga om en frökälla som är icke- autokton eller icke-ortsegen anges ursprunget, om det är känt.
11) skogsodlingsmaterialets användningsändamål
12) fråga om testat material uppgift om huruvida materialet är genetiskt modifierat
13) vid behov en anteckning om vegetativ förökning

Beträffande skogsodlingsmaterial som producerats och säljs i Finland ska dessutom följande uppgifter anges:

14) användningsområdet för material av kategorierna individutvalt och testat
15) plantpartiets medelhöjd och minimihöjden för enskilda plantor i plantpartiet samt uppdrivningstätheten för täckrotsplantor,
16) tidpunkten för när lagringen av plantor som kyl- eller fryslagrats upphör,
17) avsändningsdatum och, för plantor i förpackningar som ska förslutas, förpackningsdatum

Information i enlighet med lagen om skydd för växters sundhet:

1) Växtpassbeteckning
2) Beteckning för Finland
3) Den finländska växtskyddsmyndighetens namn
4) Beteckning i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial (= växtskyddsregisternumret)
5) Plantpartiets nummer
6) Växtens vetenskapliga namn
7) Plantmängden
8) Anteckning om växtpass som ersatts (vid behov)