Skyldigheterna för leverantörer av skogsodlingsmaterial

Skogsodlingsmaterial får produceras, marknadsföras och importeras endast av en sådan leverantör som har införts i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Evira.

Partier av skogsodlingsmaterial ska identifieras och hållas åtskilda under samtliga skeden av produktionen. Plantor som säljs ska vara sunda och livskraftiga samt lämpade för skogsodling. Till ett parti plantor som är avsett att marknadsföras ska fogas en etikett eller något annat dokument från leverantören av skogsodlingsmaterialet av vilket framgår den information som bestäms i lagar och förordningar.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska föra bok över det skogsodlingsmaterial han producerat, köpt och marknadsfört. Av produktionsbokföringen ska framgå namnet på leverantören av skogsodlingsmaterial, mängden skogsodlingsmaterial samt information om till vem partiet med skogsodlingsmaterial har marknadsförts. I fråga om produktion av frö- och plantpartier ska bokföringen innehålla identifieringsuppgifter som gäller materialet och i fråga om köp, marknadsföring och import den information som ges till köparen.