Anmälningsskyldigheter

Registrerade leverantörer ska till Evira göra en skriftlig anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten, till exempel grundandet av ett nytt verksamhetsställe, förändringar i namn eller verksamhetsområde eller nedläggning av verksamheten.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska i god tid göra en anmälan om när insamling av frön påbörjas och om import av ett parti skogsodlingsmaterial.

En sådan leverantör av skogsodlingsmaterial som vegetativt uppförökar kloner ska årligen göra en anmälan om mängden producerat material.

Frökällans ägare eller innehavaren av nyttjanderätten ska, om en frökälla inte längre används eller går att använda för produktion av uppförökningsmaterial, göra en anmälan till Evira. När skogsodlingsmaterial säljs från Finland till en annan EU-medlemsstat, ska leverantören av skogsodlingsmaterialet meddela Evira om det sålda partiet.

Alla anmälningar med undantag av importanmälan görs i informationssystemet MEVI. Importanmälan görs med ett fritt formulerat dokument.