Isärhållande och individualisering

Partier av skogsodlingsmaterial ska identifieras och hållas åtskilda under samtliga skeden av produktionen.

Plantpartier ska hållas tydligt åtskilda och de ska vara synligt försedda med beteckningen för plantpartiet eller en identifieringsbeteckning. Den som sköter en plantskola ska kunna redogöra för var man hittar plantpartiet (karta eller schema). På små plantskolor räcker det med en muntlig beskrivning. Av produktionsdokumenten ska framgå identifieringsuppgifterna.I allmänhet kontrolleras informationen från datasystem eller odlingskort.