Productionsbokföring

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska föra bok över det skogsodlingsmaterial han producerat, köpt, marknadsfört och importerat.

Köp, marknadsföring och import

Produktionsbokföringen ska innehålla information om av vem partiet har köpts och till vem det har marknadsförts. Dessutom ska det innehålla för varje frö- eller plantparti den information som ges till köparen (informationen på etiketten).

Produktion av frö- och plantpartier

Produktionsbokföringen ska innehålla följande information:

1) stambrevets kod och nummer
2) trädartens botaniska namn och det finska eller svenska namnet på material som producerats i Finland
3) skogsodlingsmaterialets kategori
4) skogsodlingsmaterialets användningsändamål
5) typen av frökälla
6) frökällans registerhänvisning eller härkomstområdets identitetsbeteckning
7) i fråga om frökällor av kategorin känd härkomst härkomstområdet samt dess longitud- och latitudintervall, i fråga om frökällor av kategorin beståndsutvalt härkomstområdet samt det geografiska läget definierat enligt dess longitud och latitud och i fråga om frökällor av kategorierna individutvalt och testat det exakta geografiska läget
8) uppgift om huruvida frökällan är autokton, icke-autokton eller av okänt ursprung, samt huruvida frökällan är ortsegen eller icke-ortsegen; i fråga om en frökälla som är icke-autokton eller icke-ortsegen anges ursprunget, om det är känt.

Produktionsbokföringsmaterialet ska förvaras minst tio år räknat från slutet av det år då partier av skogsodlingsmaterialet har marknadsförts eller använts.