Registering

Alla leverantörer av skogsodlingsmaterial som yrkesmässigt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska antecknas i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelssäkerhetsverket. Registreringen görs på blanketten nedan. Blanketten ifylls så noggrant som möjligt, undertecknas och skickas per post till Evira.

  Blankett för ansökan om registrering

Registrerade leverantörer ska till Evira göra en skriftlig anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten, till exempel grundandet av ett nytt verksamhetsställe, förändringar i namn eller verksamhetsområde eller nedläggning av verksamheten. Alla anmälningar om ändringar görs via informationssystemet MEVI.

Med skogsodlingsmaterial avses frön av trädarter och artificiella hybrider av dessa som uppräknas i bilaga I till direktivet om skogsodlingsmaterial 1999/105/EG, eller andra fröenheter, växtdelar eller plantor.