Intervention av spannmål

Avsikten med interventionsövervakningen av spannmål är att balansera spannmålsmarknaden och ge spannmålsproducenten en viss pris- och marknadsgaranti genom inköp av spannmål till interventionslager för Europeiska Unionens räkning. Europeiska Unionen reglerar noggrant interventionen av spannmål genom bestämmelser om interventionsförsäljning, -köp och -lagring och genom övervakning av att dessa bestämmelser följs. Interventionsenheten, som hör till Jord- och skogsbruksministeriet, svarar för genomföringen av interventionsverksamheten i Finland.

EU har ställt upp kvalitetskrav på interventionsspannmålen, som är korn och vete. Interventionsspannmålens kvalitet bestäms på Livsmedelssäkerhetsverkets Spannmålskontrollen i enlighet med JSM:s beslut. Genom kvalitetsbestämningen försäkrar man sig om att spannmålspartiet fyller minimikvalitetskraven på interventionsspannmål. De pristillägg och -avdrag som görs till/från interventionsspannmålens säsongpris bestäms enligt spannmålspartiets kvalitet. Anvisningarna för kvalitetsbestämningen binder bara handeln med interventionsspannmål, inte den övriga spannmålshandeln.

På interventionsspannmål bestäms följande kvalitetsegenskaper:

  • hektolitervikt
  • fukthalt
  • avfallshalt

 

och dessutom falltal på vete :

  • falltal
  • proteinhalt
  •  Zeleny-tal
  • vid behov degtest på vete

 

Jord- och skogsbruksministeriet har gett Eviras import- och marknadsövervakningsenhet uppgiften att övervaka spannmålens interventionslagring (lagring, vägning av spannmål för inköp och försäljning, provtagning och kvalitetsbestämning). Evira ger vid behov mer information om saken.
Evira undersöker alla prov som anknyter till interventionslagren. Spannmålssäljaren kan kräva efterkontroll av ett parallellprov om han anser att det har skett ett fel vid analysen av provet.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER