Förpackningstillstånd för utsäde och utsädespotatis

Förpackande av utsäde och utsädespotatis är en verksamhet som kräver tillstånd. Packeriet ska ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) utsädeskontrollenhet.

Packeriet ska förfoga över nödvändiga och tillräckliga utrymmen, lager, anordningar samt yrkeskunskap för att bilda utsädespartier och göra dem marknadsföringsdugliga.

Förpackaren ansöker skriftligen om tillståndet med en blankett som fås från utsädeskontrollenheten. Packeriet redogör i ansökan för anskaffningen av utsäde, hanteringen, lagringen och den övriga verksamheten samt uppger sina kontaktuppgifter,

Innan packeritillståndet beviljas förrättar Eviras utsädeskontrollenhet syn i sökandens lokaler. Syftet med synen är att utreda om förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls. Om förutsättningarna uppfylls föreslår syneförrättaren att tillstånd beviljas. Om det framkommer brister vid synen ger syneförrättaren förslag till korrigeringar, och efter att korrigeringarna genomförts förrättas en ny syn. Innan tillståndet beviljas testar Evira också yrkeskunskapen hos personalen med en särskild tent. Före synen arrangerar Evira utbildningar för packeriets ansvarspersoner och för hela personalen. Det slutliga beslutet om beviljande av tillstånd fattas av Eviras utsädeskontrollenhet.

Endast packerier som beviljats tillstånd får bereda och låta granska utsädespartier för certifiering och godkännande, och endast certifierade och godkända partier får marknadsföras som utsäde.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS