Förutsättningar för utsädeshandel

Skyldighet att föra register

Näringsidkaren ska föra ett register över sin verksamhet enligt lagen om handel med utsäde över alla utsädespartier och uppbevara det i tre år med avseende på granskning. Registret ska uppdateras, och i det ska för varje parti antecknas följande uppgifter: säljare, datum för köpet, handelspartiets nummer, vikten, köparnas namn och kontaktuppgifter samt leveransdatum. Packeriet ska dessutom som en del av registret uppbevara de odlingsgranskningsbeslut och de mottagningsbevis som gäller råpartier av utsäde. Skyldigheten att föra register gäller inte försäljning av småförpackningar av grönsaksväxter avsedda för hobbybruk, utsädespotatis i förpackningar om 25 kg eller mindre eller vallväxter och frön för gräsmattor i förpackningar om 2 kg eller mindre. Även gällande dessa förpackningsstorlekar bör det ändå på försäljningsstället finnas uppgifter om de totala försäljningsmängderna. Importörerna och packerierna bör föra register över alla partier, oberoende av förpackningsstorlek.

Rätt att utföra kontroller och få upplysningar

Tillsynsmyndigheterna enligt lagen om handel med utsäde, såsom Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) samt tullen, har rätt att för tillsynen granska utsädesodlingar samt odlingar och områden i närheten av dem, kontrollera utsäde och inspektera produktions- och förpackningsutrymmen, lagrings- och försäljningsställen samt tranportmedel, näringsidkares bokföring och handelspartivisa register samt avgiftsfritt ta behövliga prov på utsädet.

Tillsynsmyndigheterna har dessutom rätt att av näringsidkaren få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS