Marknadstillsyn

I Finland får endast certifikatutsäde marknadsföras. Allt utsäde som produceras i Finland certifieras, eller genomgår en officiell kontroll, vid Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) regionala verksamhetsställe i  Loimaa.

För att förpacka utsäde krävs tillstånd av Evira. En förteckning över godkända packerier finns under punkten packeriverksamhet. En näringsidkare som marknadsför utsäde bör vara anmäld till Eviras register över näringsidkare. Ett försäljningsregister ska föras över de marknadsförda utsädespartierna.

Utsädet är noga övervakat

Utsädet som finns på marknaden i Finland är noga övervakat. Tillsynen baserar sig på Eviras årliga tillsynsplan. Tillsynen riktas till hela utsädesproduktionskedjan enligt en riskbedömning.

År 2018 övervakar Evira i synnerhet 

  • icke certifierat utsäde
  • näringsidkarnas anmälningar och register
  • marknadsföringen av ekologiskt producerat utsäde
  • utsäde som marknadsförs från EU-området
  • utsädespartier som marknadsförs via tidningar och internet

NTM-centralerna bistår Evira vid tillsynen. Importen av utsäde övervakas förutom av Evira också av Tullen.

Bestämmelserna i lagen om handel med utsäde

Verksamheten som gäller produktion, förpackande och marknadsföring regleras av lagen om handel med utsäde. Tillsyn utförs i synnerhet när det finns skäl att misstänka att en verksamhet i anslutning till utsäde eller utsädeshandel inte uppfyller bestämmelserna i lagen eller de förordningar som har utfärdats med stöd av denna.

Marknadsföring av utsäde i strid med lagen om handel med utsäde är bland annat marknadsföring av icke certifierat utsäde, förpackande av utsäde utan tillstånd från Evira samt marknadsföring utan garantibevis.

Anmäl misstankar om olaglig marknadsföring

Misstankar om marknadsföring av utsäde i strid med lagen om handel med utsäde kan anmälas till Evira med den bifogade blanketten.

 

Tilläggsuppgifter:

inspektör Terhi Puisto, Evira, tfn 050 562 6054
inspektör Juha Rantamäki, Evira, tfn 040 551 8412

MERA OM ÄMNET PÅ VÅR WEBBPLATS