Marknadstillsyn av utsäde

Allmänna principer för organiseringen av tillsynen

Enligt lagen om handel med utsäde ska produktionen, marknadsföringen, importen och exporten av utsäde övervakas objektivt och regelbundet. Verksamheten ska i synnerhet övervakas om det kan misstänkas att utsädet eller verksamheten i anslutning till lagen om handel med utsäde inte uppfyller de krav som bestäms eller föreskrivs i lagen eller med stöd av den. Tillsynsåtgärderna ska vara ändamålsenliga och på lämpligt sätt omfatta de olika stadierna inom produktionen, hanteringen och marknadsföringen av utsäde.

Tillsynsplan

Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) utarbetar årligen en tillsynsplan för det kommande året. Av planen bör framgå grunderna för uppgörandet av planen, tillsynens tyngdpunktsområden, tillsynsobjekt samt granskningarnas antal och karaktär. Åtgärdernas omfattning bör anpassas så att man på basen av tillsynsresultaten får en tillräcklig överblick över kvaliteten hos utsädesvaran på marknaden.

Tillsynsobjekt och genomförande av tillsynen

I utsädespackerierna genomförs tillsynen så att man kontrollerar kvaliteten hos utsädespartier som förpackats för försäljning samt utsädespackeriernas bokföring, för att försäkra sig om att försäljningspartierna motsvarar de granskade mängderna. Packerierna bör kunna uppvisa odlingsgranskningsbeslut och mottagningsbevis för råpartierna av utsäde.

På försäljningsställena för utsäde kontrollerar man att utsädesvaran säljs i enlighet med lagen om handel med utsäde, och att förpackningarna är försedda med giltiga garantibevis eller leverantörens garantibevis.

Evira övervakar tillsammans med tullverket de utsädespartier som importeras till EG:s tullområde. Evira övervakar dessutom lagenligheten hos de utsädespartier som importeras och exporteras genom stickprover.

Över tillsynsgranskningarna uppgörs ett tillsynsprotokoll, som sänds till Evira.

Tillsynsmyndigheter

Eviras utsädeskontrollenhet svarar för verkställigheten av lagen om handel med utsäde, för tillsynen över att lagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs samt för organiseringen av tillsynen. Som hjälp vid tillsynen anlitas närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY) landsbygdsavdelningar samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. Utöver Evira övervakar också tullen importen av utsäde.