Övervakning av den inre marknaden av växter och växtprodukter

Handeln med växter och växtprodukter på den inre marknaden övervakas genom inspektioner som görs i plantbutiker och grossistföretag som säljer trädgårdsprodukter. Inspektionerna utförs av växtinspektörer vid Evira och NTM-centralerna.

I inspektionerna söks efter farliga växtsjukdomar och skadedjur. Vid behov tas prov som undersöks i laboratorium och avgörs om det är fråga om en farlig växtskadegörare. Då det är fråga om plantmaterial av trädgårdsväxter beaktas även andra än farliga växtskadegörare.

Vid inspektionerna beaktas utöver växtskadegörare även kvaliteten på plantmaterialet av trädgårdsväxter samt växtpass- och plantintygsmärkningarnas behörighet.

De växtpartier som inte uppfyller kraven i lagen om skydd för växters sundhet eller lagen om plantmaterial meddelas marknadsföringsförbud. Inspektören fattar ett skriftligt beslut om förbudet, i vilket bestäms åtgärder för partiet som meddelats marknadsförbud. Åtgärderna ska genomföras av innehavaren av varan på egen bekostnad.