Frågor och svar

1. Vad bör jag göra när jag vill importera komposterad stallgödsel från Ryssland och hornmjöl från Pakistan?

Import av animaliska biprodukter till EU-området förutsätter att produkten bearbetas enligt biproduktförordningen. Aktören ska påvisa att bearbetningen uppfyller förordningens krav och att kvaliteten på produkten motsvarar de hygienkrav som ställts. En veterinär gränskontroll av produkten utförs. Produkten ska åtföljas av ett handelsdokument enligt biproduktförordningen. Mer information ges av gränskontrollsektionen vid Eviras enhet för Import- och marknadskontroll.

2. Jag vill importera gödselmedel från Kina. Vad ska jag anmäla till Evira?
Aktören ska göra en anmälan om inledande av näringsverksamhet och skicka den med bilagor till Evira. Som bilaga till anmälan ska finnas en egenkontrollplan och uppgifter om produkten. Gödselfabrikat ska ha ett kadmiumintyg och organiska gödselfabrikat dessutom ett hälsointyg. En förhandsanmälan om importen görs minst 3 vardagar innan varan anländer till importplatsen. I samband med den första importen tar Evira vanligtvis ett prov av gödselfabrikatet.

3. Jag importerar zinkkelat. Vad måste jag beakta?
Zinkkelat är både ett preparat enligt kemikalielagen (744/1989) och ett EG-gödselmedel enligt förordning (EG) nr 2003/2003. Om du importerar zinkkelat som råvara för gödselfabrikat kan du göra en anmälan om import per kalenderår med Eviras blankett Anmälan om import av kemikalier som råvara för gödselfabrikat. Endast aktörer som är införda som tillverkare i Eviras tillsynsregister får föra in zinkkelat som råvara för gödselfabrikat. Om du importerar zinkkelat för utsläppande på marknaden som gödselmedel måst du göra en förhandsanmälan per parti eller ansöka om tidsbegränsat tillstånd (6 eller 12 mån.) på Eviras blankett.