Import av gödselfabrikat från länder utanför EU

Gödselfabrikatet ska uppfylla de kvalitetskrav som lagstiftningen ställer bland annat i fråga om näringsämnen, skadliga ämnen och hygien.

Evira kan förbjuda import av ett gödselfabrikat eller en råvara till ett sådant, om det upptäcks att gödselfabrikatet inte uppfyller de föreskrivna kraven. Det kan bestämmas att de förbjudna produkterna ska bearbetas på nytt, förstöras eller returneras till avsändarlandet på aktörens bekostnad.

Gödselfabrikatet ska ha en typbeteckning

Typbeteckningen för ett gödselfabrikat som importeras till Finland ska ingå antingen i den nationella förteckningen över typbeteckningar eller i förteckningen över EG-gödselmedeltyper. Du kan läsa mer om typbeteckningar i punkten Evira > Växter > Odling och produktion > Gödselfabrikat > Lagstiftning> Förteckning över typbeteckningar.

Import av växtunderlag och jordmaterial

Det är förbjudet att importera växtunderlag och jordmaterial, bortsett från ren torv, från följande länder eller områden: Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Ukraina samt sådana stater utanför EU som inte hör till Kontinentaleuropa. Importförbudet gäller dock inte Egypten, Israel, Libyen, Marocko och Tunisien. Förbudet mot import av växtunderlag och jordmaterial hör samman med lagstiftningen om växters sundhet. Mer information ges av Eviras enhet för växthälsa.

Anmälan om verksamheten

En importör av gödselfabrikat eller råvaror till sådana ska göra en skriftlig anmälan om verksamheten till Livsmedelssäkerhetsverket Evira senast en månad innan importen inleds. Som bilaga till anmälan skickas en egenkontrollplan och uppgifter om produkten. 

Vid kalenderårets slut ska aktören sända Evira information om mängderna importerade gödselmedel och råvaror. Denna så kallade årsanmälan begärs i slutet av året.

Förhandsanmälan om import

En förhandsanmälan om import av ett gödselmedel eller en råvara till det ska göras till Evira senast tre vardagar innan varan anländer till importplatsen. Anmälan kan göras på Eviras blankett.

Som bilaga till förhandsanmälan skickas ett officiellt intyg över produktens kadmiumhalt och i fråga om animaliska biprodukter dessutom ett hälsointyg eller ett intyg över bearbetning i en godkänd anläggning.

När det gäller oorganiska gödselmedel krävs ett intyg över kadmiumhalten bara för gödselmedel som innehåller mer än 2,2 procent fosfor. Till anmälan fogas en varudeklaration, om uppgifterna inte tidigare har lämnats till Evira.

Förhandsanmälan ska göras också om EG-gödselmedel när de för första gången kommer in till unionens territorium till Finland.

Blanketter och anvisningar som gäller gödselfabrikat hittar du i punkten Evira > Blanketter och anvisningar > Växter > Gödselfabrikat.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Mer information på andra webbplatser