EXPORT AV POTATIS TILL LÄNDER UTANFÖR EU

Vid export av potatis till länder utanför EU iakttas de krav som mottagarländerna ställer. Exportören ska ta reda på de krav som mottagarlandet ställer i god tid före exporteringen eftersom kraven varierar mellan olika länder. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Potatis som exporteras får inte innehålla växtsjukdomar eller skadedjur som nämns i de krav som mottagarlandet ställer och exportören ska vara registrerad i Eviras växtskyddsregister.

Inspektioner av exportberedskap

Inspektionen av exportberedskap utförs på potatisodlingen. I samband med inspektionen utreds om den potatis som är avsedd att exporteras uppfyller de krav som mottagarlandet ställer. Inspektionen omfattar inspektion av förekomsten av ringröta eller potatisnematod på de skiften som används för potatisodling. Exportberedskapen gäller i fyra år efter inspektionen, om inga växtförstörare som nämns i mottagarländernas krav har upptäckts i samband med inspektionen.

Aktuellt i export till Ryssland

Finland skickade uppgifter om matpotatis till Ryssland (10.1.2014)

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat en lista över godkända matpotatisproducenter till Ryssland 27.12.2013. Evira sammanställde uppgifter om cirka 200 gårdar som odlar matpotatis och som har för avsikt att exportera potatis till Ryssland. På Evira tror man att de här uppgifterna som man skickat frivilligt ska vara till hjälp för Finland i fråga om det exportförbud som varit i kraft sedan juli 2013.

På listan anges de godkända producenternas hemort och registernummer. Dessutom ges information om odlingsförhållandena för potatis på olika håll i Finland. Evira uppdaterar listan efter behov.

Ryssland förbjöd import av potatis och plantmaterial (11.7.2013)

Ryssland har försatt alla EU-länder i importförbud beträffande potatis och plantmaterial från 1.7.2013. Som orsak till importförbudet har Ryssland angett att man har hittat rikligt med importförsändelser som har innehållit växtskadegörare som finns omnämnda i Rysslands lagstiftning.

EU och Ryssland förhandlar som bäst om saken.

 

 

 

Teman: