Import av skogsodlingsmaterial från länder utanför EU

Det är tillåtet att importera skogsodlingsmaterial från länder som tillhör OECD:s certifieringssystem för handel med skogsodlingsmaterial. Dessa länder är: Kanada, Kroatien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet och USA. Med skogsodlingsmaterial avses kottar, frön och plantor av skogsträd som är viktiga för skogsbruket. En förteckning över de ovannämnda skogsträden ingår i bilagan:

Förteckning över trädslag

Livsmedelssäkerhetsverket Evira beviljar tillstånd för import och marknadsföring av skogsodlingsmaterial från de ovannämnda OECD-länderna. För att erhålla ett tillstånd ska importören göra en importanmälan som innehåller följande information:

1) importörens namn,
2) införseldatum
3) införselort (Tullens verksamhetsställe)
4) mängden material som importeras.

Om skogsodlingsmaterial importeras i syfte att användas till tester, forskningsverksamhet, skogsförädling eller genetiskt bevarande, ska dessutom ändamålet och skogsodlingsmaterialets slutanvändare framgå av importanmälan.

Den som för in skogsodlingsmaterial ska tillställa Evira OECD:s officiella intyg över härkomstområde utifrån vilket Evira utfärdar ett stambrev för materialet. Det är inte tillåtet att marknadsföra materialet inom EU:s område innan ett stambrev har utfärdats.

Vidare ska man på förhand utreda av Evira om importpartiet behöver ett internationellt sundhetscertifikat (Phytosanitary sertificate).

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS