Export av spannmål till länder utanför EU

Då spannmål exporteras till länder utanför EU följs de krav som ställts av mottagarländerna som kan variera beroende på land och spannmålssort. Exportören måste i god tid före exporten utreda vilka mottagarkrav det mottagande landet ställer på spannmålet som ska exporteras. Försändelserna ska inte innehålla de växtsjukdomar eller skadegörare som nämns i mottagarländernas krav.

Exportkravet är ofta ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate), vilket beviljas av Evira. Innan ett sundhetscertifikat beviljas tas ett prov av spannmålspartiet för undersökning i Eviras laboratorium. Ur provet undersöks åtminstone förekomsten av skadegörare och avfallskorn.

Exportören av spannmål som kräver ett sundhetscertifikat ska höra till Eviras växtskyddsregister.

Spannmålsproven tas av en ackrediterad växtinspektör vid Evira eller en NTM-central.

 

Spannmålsexporten till Kina

Särskilda avtal har ingåtts mellan myndigheterna i Finland och Kina angående exporten av havre och korn till Kina. Avtalen innefattar inte utsäde. Export av annat spannmål än havre och korn till Kina är för tillfället inte möjlig.

Exportören bör göra anmälan om sin avsikt att exportera till Evira i god tid innan exporten inleds (kasvienvienti@evira.fi). Exportören kommer att kontaktas av Evira om Kinas särskilda krav och exportören läggs till i listan på registrerade exportörer av havre eller korn som meddelas till de kinesiska myndigheterna.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS