Export av växter till länder utanför EU

Vid export av växter till länder utanför EU iakttas de av mottagarländerna fastställda kraven, som varierar beroende på land och produkt. Exportören ska i god tid före exporteringen ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på den produkt som exporteras.

I allmänhet krävs ett sundhetscertifikat för alla levande växter och även för många produkter av vegetabiliskt ursprung. Certifikatet utfärdas av Evira utifrån en exportanmälan. Exportören av produkter som kräver sundhetscertifikat ska registrera sig i Eviras växtskyddsregister. Produkterna som exporteras inspekteras genom kontroller som görs på produktionsställena samt genom kontroller av exportpartier strax före exporten.

Aktuellt i export till Ryssland

Rysslands importförbud gäller inte krukplantor som odlats i växthus (23.7.2013)

Ryssland har försatt alla EU-länder i importförbud beträffande potatis och plantmaterial från 1.7.2013. Ryssland klargjorde den 11.7 på vilka områden importförbudet tillämpas. Förbudet gäller inte krukplantor som odlats i växthus. Sådana plantor får alltså fortsättningsvis exporteras från EU till Ryssland. Om plantorna som ska exporteras har sitt ursprung i något annat EU-medlemsland måste plantorna från 1.8.2013 åtföljas av ett EU-internt dokument (Intra-EU Phytosanitary Communication Document, IPCD) som anger ursprunget för det parti som ska exporteras.

Då krukplantor som man har för avsikt att föra vidare till Ryssland transporteras till ett annat EU-land, måste man före transporten kontakta Eviras enhet för växthälsa för att få ett IPCD-dokumnet.

 

Ryssland förbjöd import av potatis och plantmaterial (11.7.2013)

Ryssland har försatt alla EU-länder i importförbud beträffande potatis och plantmaterial från 1.7.2013. Som orsak till importförbudet har Ryssland angett att man har hittat rikligt med importförsändelser som har innehållit växtskadegörare som finns omnämnda i Rysslands lagstiftning.

EU och Ryssland förhandlar som bäst om saken.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

 

 

Teman: