Frågor och svar

På denna sida hittar du svar på ofta ställda frågor om import av växter och växtprodukter från länder utanför EU.

1. Vilka växter får man föra in i Finland?

Det är tillåtet att föra in till Finland från länder utanför EU växter och växtprodukter som inte omfattas av importförbud. Varor som importeras får inte innehålla farliga växtsjukdomar eller skadedjur. Då man planerar att importera växter eller växtprodukter lönar det sig att i god tid ta reda på om det är tillåtet att importera dessa varor och vilka sundhetskrav som gäller för dem.

2. Vilka växter får man inte föra in i Finland?

Till Finland är det inte tillåtet att från länder utanför EU föra in till exempel värdväxter för päronpest (t.ex. äppel- och päronträd, oxbär, rönn, häggmispel, hagtorn och rosenkvitten), barrväxter, potatis, citrusträd eller jordmaterial. Du hittar en förteckning över importförbud under länkarna till höger på sidan (anvisningar i anslutning till import).

3. Vad är ett sundhetscertifikat?

Ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) är ett dokument som myndigheten för växthälsa i varans avsändarland har utfärdat. I dokumentet intygar myndigheten att försändelsen uppfyller de krav som mottagarlandet ställer och att den är fri från farliga växtsjukdomar och skadedjur. För att utfärda certifikatet utreder myndigheten i avsändarlandet att det inte förekommer skadeinsekter eller växtsjukdomar i växterna som importeras och att varan uppfyller de krav som mottagarlandet ställer.

4. Vilka växter måste ha ett certifikat?

Till exempel plantmaterial, krukväxter, snittblommor och grönsaker av bestämda arter, barrträ och till en del lövträ. Du hittar en förteckning över de produkter för vilka det behövs ett sundhetscertifikat på sidan Anvisningar.

5. För vilka frukter krävs sundhetscertifikat?

Sundhetscertifikat krävs för citrusfrukter vid import från alla länder utanför EU på grund av att citrusfrukter kan föra växtskadegörare med sig. Som medlem i EU följer Finland EU:s gemensamma lagstiftning, fastän det inte finns några citrusodlingar i Finland.

Vid import från länder utanför Europa krävs sundhetscertifikat för bland annat äpplen, mango, passionsfrukt, körsbär, plommon och päron. Här finns en lista

6. Hur registrerar man sig i växtskyddsregistret?

Man ansöker om att bli upptagen i växtskyddsregistret genom att skicka en ifylld registeransökningsblankett till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-central) i det egna området. Registreringen är avgiftsfri.

7. Hur ska jag göra då jag för in till Finland växter som har ett sundhetscertifikat?

Informera växtinspektören som svarar för ditt område på Evira eller NTM-centralen om införseln senast genast när försändelsen har anlänt till Finland. Meddela om försändelsen redan föregående vardag, om du vill att inspektionen ska göras omedelbart efter att försändelsen har anlänt till landet. Du hittar växtinspektörernas kontaktinformation under länken till höger på sidan.

8. Är det nödvändigt att registrera sig i växtskyddsregistret om man för in en endast en försändelse?

Det är inte nödvändigt att registrera sig för sporadisk import av en försändelse. Det är nödvändigt att registrera sig för regelbunden import.

9. Är certifikaten och inspektionerna avgiftsbelagda?

Sundhetscertifikatet är ett avgiftsbelagt dokument i de flesta länder. Priset på certifikatet varierar från land till land. I Finland är också importinspektionen avgiftsbelagd. Du hittar priserna på inspektionerna under Importinspektioner.

10. Vad händer i samband med inspektionen?

Växtinspektören undersöker om produkterna som förs in är fria från skadeinsekter och växtsjukdomar och om de övriga importkraven uppfylls. Inspektören tar vid behov prover som undersöks på ett laboratorium. I det fallet väntar partiet som importeras på resultatet av inspektionen innan importören får ta det i användning.

11. Vad händer om man hittarväxtförstörare i produkter som förs in i landet?

Om man upptäcker icke-tillåtna växtförstörare i produkterna, utfärdar växtinspektören ett importförbud för produkterna. Ett beslut om förbud kan ges också av någon annan orsak, om inte partiets dokument eller själva varan uppfyller övriga krav som uppställs på importering. I beslutet bestäms åtgärder som importören ska utföra på egen bekostnad på partiet som förs in i landet.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

Teman: