Import av barrträ från Ryssland

Krav på sundhetscertifikat gäller för barrträ som importeras från Ryssland. Importören ska vara införd i Eviras växtskyddsregister.

En inspektion av försändelsernas dokument förs i tullen. För en del av försändelserna görs också en fysisk växtinspektion. Tullen hänvisar försändelsen vid behov till denna inspektion. Inspektionen görs i allmänhet på försändelsen destinationsort av Eviras eller NTM-centralens växtinspektör. De anvisningar som Evira och tullen ger ska iakttas då försändelsen transporteras från importplatsen till destinationen för inspektion.

En fysisk växtinspektion görs på alla barrträförsändelser som importeras från Rysslands asiatiska delar och på alla lövträförsändelser. Sammanlagt 3 procent av alla försändelser som kommer från de europeiska delarna och i vilka trädslaget är något annat än lärkträd hänvisas till en fysisk inspektion.

Det är tillåtet att ta en försändelse som hänvisats till inspektion i användning först efter att inspektionerna och eventuella laboratorieanalyser har gjorts.

Inspektionerna är avgiftsbelagda. Tullen debiterar en inspektionsavgift för varje importerad försändelse som kräver sundhetscertifikat oberoende av om försändelsen inspekteras eller inte.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: