Biologiska bekämpningsorganismer

På den här webbsidan finns produktvis förteckning över biologiska bekämpningsorganismer som är godkända av Evira. De här produkterna kan användas enligt tillverkarens anvisningar på de uppräknade växterna. Produktens lämplighet för vissa odlingsväxter bör man be tillverkaren konfirmera. Ifall problem med växthälsa uppstår i samband med bruket av produkterna, till exempel överflödigaskador på växterna eller kontamination av produkterna, bör detta omedelbart anmälas till Evira.

Om produkterna avses användas för bekämpning av farliga växtskadegörare, såsom bomullsmjöllus ( Bemisia tabaci), nervminerarfluga ( Liriomyza huidobrensis) eller serpentinminerarfluga ( Liriomyza trifolii), bör detta anmälas till Evira innan bekämpningen påbörjas. Förekomsten av Tuta absoluta är också under uppföljning i Finland, så biologisk bekämpning av Tuta absoluta bör anmälas till Evira, fastän denna inte är en farlig växtskadegörare.

 

Produkt Arten Skadegörare Odlingsväxt Användingsmiljö Anmälare Obs!
Adalia E-system Adalia bipunctata, tvåprickig nyckelpiga Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär (jordgubb) Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Adalia -System Adalia bipunctata, tvåprickig nyckelpiga Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär (jordgubb) Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Adalia-System-Plus Adalia bipunctata, tvåprickig nyckelpiga Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär (jordgubb) Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Amblyseius-Breeding-System (A.B.S.) Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris), tripsrovkvalster Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci) och spinnkvalster (Terarynchus urticae) Växthus och friland grönsaker (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Biobest Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
Amblyseius-System, Amblyseius-Vermiculite-System Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris), tripsrovkvalster Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci) och spinnkvalster (Terarynchus urticae) Växthus och friland grönsaker (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Biobest Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
Andersoni-Breeding-System Amblyseius andersoni, rovkvalster Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Aculus schlechtendali, Eriophyes canestrinii, även trips Plantskola och plantbestånd växter, friland och växthus ornamentväxter Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Andersoni-System Amblyseius andersoni, rovkvalster Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Aculus schlechtendali, Eriophyes canestrinii, även trips Plantskola och plantbestånd växter, friland och växthus ornamentväxter Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Aphelinus-System Aphelinus abdominalis, parasitstekel Bladlöss, (Aphidae) Grönsaker i växthus, sallater, örter, jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Aphidioletes-System Aphidoletes aphidimyza, bladlusgallmygga Bladlöss (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum sp.) Grönsaker i växthus, sallater, ört, jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Aphidius-Mix-System Aphidius colemani, Aphidius ervi, kombination av parasitsteklar Bladlöss (Myzus persicae, M. nicotinae, Aphis gossypii, och Aulacortum solani, Macrosiphum euphorbiae Grönsaker i växthus, sallater, örter, jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Aphidius-System Aphidius colemani, parasitstekel Bladlöss (Myzus persicae, M. nicotinae, Aphis gossypii, Aulacortum solani och Rhopalosiphum padi Grönsaker i växthus, sallater, örter, jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Aphi-Mix-System Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Aphelinus abdominalis, kombination av parasitsteklar Bladlöss (Myzus persicae, M. nicotinae, Aphis gossypii, Acyrthosiphon malvae, Aulacortum solani, Macrosiphum euphorbiae, M. rosae och Rodobium porosum Grönsaker i växthus, sallater, ört, jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Atheta-System Atheta coriaria, rovskallbagge Jordinsekter liksom, sorgmyggor, vattenfluga och trips (Frankinella occidentalis) Grönsaker i växthus, jordgubb, ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
B-Green Heterohabditis bacteriophora, nematoder Trädgårdsborre (Phyllopertha horticola) och andra skallbaggearter, liksom växthusöronvivel (Otiorhynchus sulcatus) Ornament växter på friland, gräset och gröngräset Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Californicus-Breeding-System Amblyseius californicus, rovkvalster Huvudsakligen spinnkvalster (Tetranychus urticae) också Panonychus ulmi, Panonychus citri, Polyphagotarsonemus latus, Tarsonemus pallides och trips Växthus och friland grönsaker (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Californicus-System Amblyseius californicus, rovkvalster Huvudsakligen spinnkvalster Tetranychus urticae också Panonychus ulmi, Panonychus citri, Polyphagotarsonemus latus, Tarsonemus pallides och trips Växthus och friland grönsaker (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Carpocapsae-System Steinernema carpocapsae, nematoder Nattflyn (Noctuidae, Chrysodeixis chalcites, Spodoptera exigua, Lacanobia olearcea, Autographa gamma ja Mamestra brassicae), Duponchelia fovealis, Chrysoteuchia topiaria, Tipulidae Bär och ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Chrysopa-MC-System Chrysoperla carnea, stinkslända Bladlöss, trips, spinnkvalster, vita flygare, små fjärilslarver, fjärilsägg och ullöss Grönsaker i växthus (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Chrysopa-System Chrysoperla carnea, stinkslända Bladlöss, trips, spinnkvalster, vita flygare, små fjärilslarver, fjärilsägg och ullöss Grönsaker i växthus (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Cryptolaemus-System Cryptolaemus montrouzieri, rovskallbagge Ullöss och bladlöss Grönsaker i växthus och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Degenerans-System Amblyseius degenerans, rovkvalster Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci) och spinnkvalster (Teranychus urticae) Grönsaker i växthus (paprika, gurka, äggplanta) och ornament växter Växthus, plasttunnel, inomhus Biobest
Delphastus-System Delphastus catalinae, rovskallbagge Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthus grönsaker (gurka, paprika, äggplanta), ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Diglyphus-System Diglyphus isaea, parasitstekel Minerarflugor (Liriomyza spp.: L. bryoniae, L. trifolii, L.huidobrensis) Växthus grönsaker (tomat, paprika, äggplanta) och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
Dynamite-G-System Euseius gallicus, rovkvalster Trips och vita flygare Ornament växter, växthus grönsaker, jordgubb Friland, växthus, plasttunnel Biobest Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Encarsia-System Encarsia formosa, parasitstekel Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) Växthus grönsaker, bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Eretmix-System Encarsia formosa och Eretmocerus eremicus, parasitsteklar Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) Växthus grönsaker, bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Eretmocerus-System Eretmocerus eremicus, parasitstekel Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) Växthus grönsaker, bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Ervi-System Aphidius ervi, parasitstekel Bladlöss (Macrosiphum euphorbiae och Aulacorthum solani) Grönsaker i växthus, sallater, ört, jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Feltiella-LV-System Feltiella acarisuga, spinngallmygga Spinnkvalster (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus) Växthus grönsaker och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Feltiella-System Feltiella acarisuga, spinngallmygga Spinnkvalster (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus) Växthus grönsaker och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Hypoaspis-System Hypoaspis (Stratiolaelaps) miles, rovkvalster Sorgmyggor, trips och spinnkvalster Växthus grönsaker (paprika, gruka, äggplanta), ornament växter och bär Växthus, plasttunnel Biobest
Kraussei-System Steinernema kraussei, nematoder Växthusöronvivel (Otiorhyncus sulcatus) och andra jordinsekter Ornament växter och jordgubb Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Macrolophus-System, Macrolophus-N-System Macrolophus pygmeus, rovstinkfly Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) också spinnkvalster, bladlöss, trips och malar ägg Tomat, paprika, äggplanta, ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Kan skada gurkor, små fruktiga tomatarter och gerbera. Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Majusculus-System Orius majusculus, rovnäbbstinkfly Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci) Växthus grönsaker (paprika, gurka, äggplanta), jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.
Matricariae-System Aphidius matricariae, parasitstekel Bladlöss (Aphididae) speciellt Myzus persicae, Myzus persicae var. nicotianae, Myzus persicae var. persicae och Aulacorthum solani Grönsaker i växthus, sallater, ört, jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Mundus-System Eretmocerus mundus, parasitstekel Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) Växthus grönsaker, bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Orius-System Orius laevigatus, rovnäbbstinkfly Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci) Växthus grönsaker (paprika, gurka, äggplanta), jordgubb och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.
Phasmarhabditis-System Phasmarhabditis hermaphrodita, nemaslug Sniglar och Deroceras reticulatum Ornament växter, friland och växthus grönsaker, sallater, örter, jordgubb Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Phytoseiulus-System, Phytoseiulus-T-System Phytoseiulus persimilis, spinnrovkvalster Spinnkvalster (Tetrarynchus urticae) Växthus och friland grönsaker, örter, bär och ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Steinernema-System Steinernema feltiae, nematoder Trips (Frankinella occidentalis) och vattenfluga Växthus och friland grönsaker (gurka, paprika), bär och ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Biobest
Swirskii-Breeding-System Amblyseius swirskii, rovkvalster Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci), spinnkvalster (Tetranychus urticae) och Tarsonemidae Grönsaker i växthus (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Swirskii-Longlife-System Amblyseius swirskii, rovkvalster Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci), spinnkvalster (Tetrarynchus urticae) och Tarsonemidae Grönsaker i växthus (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
Swirskii-System Amblyseius swirskii, rovkvalster Trips (Frankinella occidentalis, Thrips tabaci), spinnkvalster (Tetranychus urticae) och Tarsonemidae Grönsaker i växthus (paprika, gurka, äggplanta), bär och ornament växter Växthus, plasttunnel Biobest
AdaB Adalia bipunctata, tvåprickig nyckelpiga Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
AmblyB Amblyseius barkeri, rovkvalster Tripsar, jordgubbskvalster (Phytonemus pallidus) och andra dvärgkvalster (Tarsonemidae) samt övriga kvalster som är växtskadegörare Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
AmblyCal Amblyseius californicus, rovkvalster Spinnkvalster, Tetranychidae: Tetranychus urticae Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
AmblyC-irto Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris, tripsrovkvalster Tripsar, jordgubbskvalster (Phytonemus pallidus) och andra dvärgkvalster (Tarsonemidae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
AmblyC-pussit Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris, tripsrovkvalster Tripsar, Phytonemus pallidus och andra Tarsonemidae Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
AmblySw irto Amblyseius swirskii, rovkvalster Vita flygare (Aleyrodidae), tripsar(Thysanoptera: Frankinella intonsa, Thrips tabaci, Frankinella occidentalis), växthusspinnkvalster (rekommenderas inte enbart för spinnkvalster), gallkvalster och andra kvalster som är växtskadegörare Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
AmblySw pussit Amblyseius swirskii, rovkvalster Vita flygare (Aleyrodidae), tripsar(Thysanoptera: Frankinella intonsa, Thrips tabaci, Frankinella occidentalis), växthusspinnkvalster (rekommenderas inte enbart för spinnkvalster), gallkvalster och andra kvalster som är växtskadegörare Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Ansaripetopunkki (Phytoseiulus persimilis) Phytoseiulus persimilis, spinnrovkvalster Spinnkvalster (Tetranychidae: Tetranychus urticae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
AphidC Aphidius colemani, parasitstekel Bladlöss (Aphididae: Aphis gossypii, Myzus persicae, M. nicotianae och andra bladlusarter Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
AphidE Aphidius ervi, parasitstekel Bladlöss (Aphididae: Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, M. rosae) och andra bladlusarter Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
AphidM Aphidius matricariae, parasitstekel Bladlöss (Aphididae: Aphis craccivora, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis ruborum, Myzus persicae) och andra bladlusarter Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
AphidoA Aphidoletes aphidimyza, bladlusgallmygga Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
ChrysoC Chrysoperla carnea, stinkslända Bladlöss (Aphididae) och andra djur vilka stinksländor använder som föda Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
CryptoM Cryptolaemus montrouzieri, rovskalbagge Ullöss (Pseudococcidae, Planococcus citri) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
DacnuS Dacnusa sibirica, parasitstekel, produkten också innehåller parasitstekeln (Diglyphus isaea) larver av minerarflugor (Agromyzidae) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
DiglyI Diglyphus isaea, Parasitstekel Larver av minenarflugor Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
EncarF Encarsia formosa, parasitstekel Vita flygare (Aleyrodidae: Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
EretmoE Eretmocerus eremicus, parasitstekel Vita flygare (Aleyrodidae: Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
HypoM Hypoaspis (Stratiolaelaps) miles, rovkvalster Sorgmyggor (Sciaridae), tripsar or andra leddjur i jorden Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
Kirvakiilukainen (Aphelinus abdominalis) Aphelinus abdominalis, parasitstekel Olika bladlöss arter (Aphididae) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
MacroP Macrolophus pygmaeus, rovstinkfly Vita flygare och andra djur vilka rovstinksfly använder som föda Växthus grönsaker, ornament växter i växthus Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Kan skada gurka, små fruktiga tomatarter och gerbera. Ifall produkten användas mot Bemisia tabaci bör anmälan göras till Evira. Obs!
Nemaslug Phasmarhabditis hermaphrodita, nemaslug Sniglar (Gastropoda) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, parkanläggningar, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
Nemasys Steinernema feltiae, nematoder Sorgmyggor (Sciaridae) och andra larver i jorden, trips (Frankinella occidentalis) och minerarflugor (Agromyzidae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, svampar, plantskola och plantbestånd växter, parkanläggningar, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, svampkulturer, inomhus, balkong, kontor Biotus Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira. Obs! Försäkra dig om artens lämplighet för bekämpning av den avsedda organismen.
Nemasys C Steinernema carpocapsae, nematoder Vattenfluga (Ephyridae), äpplevecklare (Cydia pomonella), andra fjärislarver och Hylobius abietis. Andra larver i jorden Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, svampar, plantskola och plantbestånd växter, parkanläggningar, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, svampkulturer, inomhus, balkong, kontor Biotus Obs! Försäkra dig om artens lämplighet för bekämpning av den avsedda organismen.
Nemasys G Heterorhabditis bacteriophora, nematoder Scarabaeoidea, trädgårdsborre (Phyllopertha horticola) och andra larver i jorden Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, svampar, plantskola och plantbestånd växter, parkanläggningar, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, svampkulturer, inomhus, balkong, kontor Biotus Obs! Försäkra dig om artens lämplighet för bekämpning av den avsedda organismen.
Nemasys H Heterorhabditis bacteriophora, nematoder Växthusöronvivel, Otiorhynchus sulcatus och andra larver i jorden Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, svampar, plantskola och plantbestånd växter, parkanläggningar, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, svampkulturer, inomhus, balkong, kontor Biotus Obs! Försäkra dig om artens lämplighet för bekämpning av den avsedda organismen.
Nemasys L Steinernema kraussei, nematoder Växthusöronvivel, Otiorhynchus sulcatus och andra larver i jorden Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, svampar, plantskola och plantbestånd växter, parkanläggningar, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, svampkulturer, inomhus, balkong, kontor Biotus Obs! Försäkra dig om artens lämplighet för bekämpning av den avsedda organismen.
OriusL Orius laevigatus, rovnäbbstinkfly Trips (Thysanoptera) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.
OriusM Orius majusculus, rovnäbbstinkfly Trips (Thysanoptera) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.
PhytoP Phytoseiulus persimilis, spinnrovkvalster Spinnkvalster (Tetranychidae: Tetranychus urticae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
TrichoB Trichogramma bassicae, äggparasitstekel Olika nattflyn och vecklare Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
XXProtect-putkilot: Orna Protect, BasilProtect, FresaProtect, BerryProtect, VerdaProtect Olika parasitsteklar: Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Aphelinus abdominalis, Ephedrus cerasicola, Praon volucre Olika bladlöss arter (Aphididae) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och andra motsvarande Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Biotus
Amblyline bar Amblyseius barkeri, rovkvalster Trips (Thysanoptera) och Tarsonemidae Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Amblyline cal Amblyseius californicus, rovkvalster Spinnkvalster (Tetranychus urticae)och Tetranychus cinnabarius Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Amblyline cu Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris), tripsrovkvalster Trips (Thysanoptera) och spinnkvalster (Tetranychus urticae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Apheline ab Aphelinus abdominalis, parasitstekel Bladlöss (Aphidae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Aphidoline a Aphidoletes aphidimyza, bladlusgallmygga Bladlöss (Aphidae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Aphiline Ace Mix Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani och Aphidius ervi, parasitsteklar Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Aphiline c Aphidius colemani, parasitstekel Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Aphiline e Aphidius ervi, parasitstekel Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Chrysoline c Chrysoperla carnea, stinkslända Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Cryptoline m Cryptolaemus montouzieri, rovskallbagge Ullöss (Pseudococcidae) Växthus grönsaker, ornament växter Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
DacDigiline Dacnusa sibirica, parasitstekel, produkten också innehåller parasitstekeln Diglyphus isaea Minerarflugor (Agromyzidae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
Digiline i Diglyphus isaea, parasitstekel Minerarflugor (Agromyzidae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
Encarline f Encarsia formosa, parasitstekel Vita flygare (Aleyrodidae) Växthus grönsaker, ornament växter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Eretline e Eretmocerus eremicus, parasitstekel Vita flygare (Aleyrodidae) Växthus grönsaker, ornament växter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Exhibitline h Heterohabditis bacteriophora, nematoder Växthusöronvivel Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Exhibitline sc Steinernema carpocapsae, nematoder Växthusöronvivel, grönsaksfly (Lacanobia oleracea) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Exhibitline sf Steinernema feltiae, nematoder Sorgmyggor (Sciaridae), vattenfluga (Ephydridae), trips (Thysanoptera) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Exhibitline sk Steinernema kraussei, nematoder Vilvlar (Curculionidae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Feltiline a Feltiella acarisuga, spinngallmygga Spinnkvalster (Tetranychidae) Växthus grönsaker, ornament växter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Hypoline m Hypoaspis miles, rovkvalster Sorgmyggor (Sciaridae), trips (Thysanoptera) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Macroline p Macrolophus pygmeus, rovstinkfly Vita flygare (Aleyrodidae), spinnkvalster (Tetranychus urticae) Tomater, paprika, äggplanta Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Ifall produkten användas mot Bemisia tabaci bör anmälan om dettä göras till Evira. Kan skada gerbera, gurka och körsbärstomater.
Oriline l Orius laevigatus, rovnäbbstinkfly Trips (Thysanoptera) Gurka, paprika, ornament växter, jordgubb Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.
Oriline m Orius majusculus, Rovnäbbstinkfly Trips (Thysanoptera) Gurka, paprika, ornament växter, jordgubb Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.
Phytoline p Phytoseiulus persimilis, spinnrovkvalster Spinnkvalster (Tetranychidae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Staphyline c Atheta coriaria, rovskallbagge Vattenfluga (Ephydridae), sorgmyggor (Sciaridae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
Swirskiline as Amblyseius swirskii, rovkvalster Vita flygare (Aleyrodidae), trips (Thysanoptera) Växthus grönsaker, ornament växter Friland, växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Tricholine b Trichogramma bassicae, äggparasitstekel Grönsaksflyn (Lacanobia oleracea), vecklare (Tortricidae) Växthus grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär Växthus, plasttunnel Helle Oy, Syngenta Bioline
MontyLine am Amblyseius montdorensis, rovkvalster Vita flygare (Trialeurodes spp., Aleyrodes spp. och Bemisia spp.), trips (Frankinella occidentalis och Thrips tabaci), Eriophyidae (Aculops lycopersici) Tomat, gurka, paprika, jordgubb, gerbera, krysantem, rosor, Euphorbia pulcherrima, hibiscus, cyklamen och julkaktus Växthus, plasttunnel Syngenta Bioline Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
ADALIAcontrol Adalia bipunctata, tvåprickig nyckelpiga Bladlöss (Aphididae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
AMBLYcontrol Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris), tripsrovkvalster Trips, jordgubbskvalster och andra Tarsonemidae, även spinnkvalster. Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
AMBLYCAcontrol Amblyseius (Neoseiulus) californicus, rovkvalster Spinnkvalster (Tetranychidae), huvudsakligen Tetranychus urticae Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
ANDERcontrol Amblyseius andersoni, rovkvalster Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Aculus schlechtendali, Eriophyes canestrinii, även trips Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
APHELIcontrol Aphelinus abdominalis, parasitstekel Bladlöss (Aphidae), Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani och Myzus persicae Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
APHIcontrol Aphidius colemani, parasitstekel Bladlöss (Aphididae), liksom Aphis gossypii, Myzus persicae, M. nicotianae och andra arter som är parasiterad av bladlussgallmygga Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
APHIDOcontrol Aphidoletes aphidimyza, bladlussgallmygga Bladlöss (Aphididae), Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani och andra bladlössarter Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
CHRYSOcontrol Chrysoperla carnea, stinkslända Bladlöss (Aphididae), trips (Thysanoptera), spinnkvalster, vita flygare, små fjärilslarver, fjärilsägg och ullöss Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
CRYPTOcontrol Cryptolaemus montouzieri, rovskallbagge Pseudococcidae speciellt Planococcus citri Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
DIGLYcontrol Diglyphus isaea, parasitstekel Minerarflugor och deras larver, Liriomyza spp., liksom L. bryoniae, L. trifolii, L. huidobrensis Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
ENCARcontrol Encarsia formosa, parasitstekel Vita flygare (Aleyrodidae: Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
ENCAR/EREMIcontrol mix Encarsia formosa, parasitstekel Eretmocerus eremicus, parasitstekel Vita flygare (Aleyrodidae), Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
EREMIcontrol Eretmocerus eremicus, parasitstekel Vita flygare (Aleyrodidae), huvudsakligen Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
ERMUNcontrol Eretmocerus mundus, parasitstekel Vita flygare (Bemisia spp.) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
ERVIcontrol Aphidius ervi, parasitstekel Bladlöss (Aphididae), liksom Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, M. rosae) och andra bladlöss arter Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
FELTIcontrol Feltiella acarisuga, spinngallmygga Spinnkvalster (Tetranychus urticae) och T. cinnabarinus Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
HYPOcontrol Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles), rovkvalster Sorgmyggor (Sciaridae), trips (Thysanoptera) Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Näringskvalster kan skada odlingsväxter i fuktiga omständigheter
HYPOcontrol aculeifer Hypoaspis (Gaeolaelaps) aculeifer, rovkvalster Sorgmyggors ägg, larver och puppor. Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Näringskvalster kan skada odlingsväxter i fuktiga omständigheter
MACROcontrol Macrolophus pygmaeus, rovstinkfly Vita flygare (Aleyrodidae) Växthus grönsaker (tomater), ornament växter Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Kan skada gurka, små fruktiga tomatarter och gerbera. Ifall produkten användas mot Bemisia tabaci bör anmälan göras till Evira
MATRIcontrol Aphidius matricariae, parasitstekel Bladlöss (Aphididae: Aphis craccivora, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis ruborum, Myzus persicae) och andra bladlusarter Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
natural biopol Steinernema carpocapsae Steinernema carpocapsae, nematoder Ephydridae, Cydia pomonella, laver av fjärilar och Hylobius abietis Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
natural biopol Steinernema feltiae Steinernema feltiae, nematoder Sciaridae, Frankinella occidentalis, Agromyzidae Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
Nemasys F Steinernema feltiae, nematoder Melolonthidae, Sciaridae, trips larver och puppor, larver av växthusöronvivlar Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
ORIcontrol Orius laevigatus, rovnäbbstinkfly Trips (Thysanoptera), Frankinella occidentalis, Thrips tabaci, och andra trips arter, bladlöss (Aphididae), spinnkvalster, fjärilsägg och pollen Växthusgrönsaker (Solanaceae, Cucurbitaceae), ornament växter (utplanteringsväxter, blommande krukväxter, snittblommor, rosar, gerbera), sallater, örter, bär (Rosaceae), frukter (Rosaceae), plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.
PHYTOcontrol Phytoseiulus persimilis, spinnrovkvalster Spinnkvalster (Tetranychidae: Tetranychus urticae) Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
SWIRScontrol Amblyseius swirskii, rovkvalster Vita flygare (Aleyrodidae), trips (Thysanoptera), liksom Frankinella intonsa, Thrips tabaci och Frankinella occidentalis även spinnkvalster (rekomenderas inte enbart för spinnkvalster) och gallkvalster Växthus grönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus, ornament växter på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy Ifall produkten användas mot Bemisia tabaci bör anmälan göras till Evira
THRICOcontrol Thrichogramma brassicae, äggparasitstekel Olika fjärilskadegörare, liksom Noctuidae och vecklarfjärilar (Tortricidae) Växthus grönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel, inomhus, balkong, kontor Horti Expert oy
MONcontrol Amblyseius montdorensis, rovkvalster Vita flygare (Trialeurodes spp., Aleyrodes spp. och Bemisia spp.), trips (Frankinella occidentalis och Thrips tabaci), Eriophyidae (Aculops lycopersici) Tomat, gurka, paprika, äggplanta, jordgubb, hallon, blåbär, knittblommor, krukväxter (ornament), meloner, gerbera, krysantem, rosor, Euphorbia pulcherrima, hibiscus, cyklamen och julkaktus Växthus, plasttunnel Agrobio Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Aphidalia Adalia bipunctata, tvåprickig nyckelpiga Bladlöss (Aphididae) Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus och på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, träd, vitaceae, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Aphidend Aphidioletes aphidimyza, bladlusgallmygga Kirvat (Aphididae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani) ja muut kirvalajit Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus och på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert
Aphilin Aphelinus abdominalis, parasitstekel Bladlöss (Aphididae), Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani också Myzus persicae Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Aphipar Aphidius colemani, parasitstekel Bladlöss (Aphididae), Aphis gossypii också Myzus persicae var. nicotianae, Myzus persicae var. persicae Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert
Aphipar-m Aphidius matricariae, parasitstekel Bladlöss (Aphididae), (Myzus persicaevar. nicotianae, Myzus persicae var. persicae) också Aphis gossypii Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Aphiscout Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cerasicola parasitsteklar Bladlöss (Aphididae), (Aphis gossypii, Myzus persicae var. nicotianae, Myzus persicae var. persicae) Växthusgrönsaker( Solanaceae, cucurbitaceae), friland grönsaker (Solanaceae), ornament växter i växthus, sallater, örter, bär (Rosaceae), frukt (Rosaceae), plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Chrysopa Chrysoperla carnea, stinkslända Bladlöss (Aphididae) också vita flygare, trips och fjärilsägg Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Citripar Anagyrus pseudococci, parasitstekel Pseudococcidae (Planococcus citri, Planococcus ficus) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, vitaceae, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Cryptobug Cryptolaemus montouzieri, rovskallbagge Ullöss (Pseudococcidae) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Delphibug Delphastus catalinae, rovskallbagge Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Enermix Eretmocerus eremicus och Encarsia formosa, parasitsteklar Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
En-strip Encarsia formosa, parasitstekel Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Entomite-a Hypoaspis (Gaeolaelaps) aculeifer, rovkvalster Sorgmyggors larver, ägg och puppor Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig,Steelmark, Koppert Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
Entomite-m Stratiolaelaps (Hypoaspis) miles, rovkvalster Sorgmyggors ägg, larver och puppor också andra jordorganismer liksom trips, Collembola, nemaboder och ägg av Duponchelia fovealis Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
Entonem Steinernema feltiae, nematoder Melolonthidae, Sciaridae, larver av sorgmyggor, trips larver och puppor, skallbagge larver Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Ercal Eretmocerus eremicus, parasitstekel Vita flygare (Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Ervipar Aphidius ervi, parasitstekel Bladlöss (Aphididae), speciellt Macrosiphum euphorbiae och Aulacorthum solani också Myzus persicae var. nicotianae Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig,Steelmark, Koppert
Larvanem och Terranem Heterorhabditis bacteriophora, nematoder Vivlar (Otiorhynchus spp.) och larver av andra skallbaggearter (Othiorhynchus sulcatus) Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Macro-Mite Macrocheles robustulus, rovkvalster Trips puppstadier, Växthusgrönsaker (Solanaceae, Cucurbitaceae), friland grönsaker (Solanaceae), ornament växter, sallater, örter, bär (Rosaceae), frukt (Rosaceae), plantskola och plantbestånd växter (Rosaceae), botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Miglyphus Diglyphus isaea, parasitstekel Minerar flygor (Agromyzidae) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
Minusa Dacnusa sibirica, parasitstekel Lepidoptera (Noctuidae, nattflyn), larver av minerarflugor Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert Ifall produkten användas mot Liriomyza trifolii eller L. huidobrensis bör anmälan om dettä göras till Evira.
Mirical ja Mirical-n Macrolophus pygmaeus, rovstinkfly Vita flygare och, trips, fjärisägg, bladlöss och larver av minenar flygare, Mirical-n för spinnkvalster Växthusgrönsaker (tomater, paprika) Växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert Ifall produkten användas mot Bemisia tabaci bör anmälan om dettä göras till Evira. Kan skada gerbera, gurka och små fruktiga tomatarter.
Spical, Spical-plus Amblyseius (Neoseiulus) californicus, rovkvalster Spinnkvalster (Tetranychus urticae), Panonychus ulmi, P. citri, Tarsonemus pallidus, Polyphagotarsonemus latus Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter i växthus och på friland, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Spidend Feltiella acarisuga, spinngallmygga Spinnkvalster (Tetranychus urticae och T. cinnabarinus) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Spidex Phytoseiulus persimilis, spinnrovkvalster Spinnkvalster (Tetranychus urticae) Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert
Swirski-mite plus ld Amblyseius swirskii, rovkvalster Trips larver, ägg och larver av vita flygare (Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Rosor, gerbera, gurka, äggplanta och paprika Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert Ifall produkten användas för bekämping av Bemisia tabaci bör anmälan om detta göras till Evira.
Swirski-mite, swirski-plus Amblyseius swirskii, rovkvalster Trips larver, ägg och larver av vita flygare (Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Steelmark, Koppert Ifall produkten användas mot Bemisia tabaci bör anmälan om dettä göras till Evira. Rekomenderas inte för tomater
Syrphidend Episyrphus balteatus, rovfluga Bladlöss (Aphididae) Växthusgrönsaker, ornament växter i växthus, sallater, örter, bär, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert
Thripex, thripex-plus Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris, tripsrovkvalster Trips och spinnkvalster Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
Thripex-v Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris, tripsrovkvalster Trips och spinnkvalster Växthusgrönsaker, friland grönsaker, ornament växter, sallater, örter, bär, frukt, plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Friland, växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert Näringskvalster kan skada växter i fuktiga omständigheter.
Thripor-l Orius laevigatus, rovnäbbstinkfly Trips (Thripidae), Frankinella occidentalis, Thrips tabaci och andra trips arter, bladlöss, spinnkvalster, fjärilsägg och pollen Växthus grönsaker, ornament växter (gruppväxter, blommande växter i krukor, snittblommor: rosor, gerbera), sallater, örter, bär (Rosaceae), frukter (Rosaceae), plantskola och plantbestånd växter, botaniska trädgårdar och deras samlingar Växthus, plasttunnel Schetelig, Koppert Några rovnäbbstinkflyarter kan skada växter. Skadår måste observeras och anmäla till Evira.