Tillsynen över biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare

Syftet med tillsynen över marknadsföring, användning och införsel av makroorganismer som används vid biologisk bekämpning och pollinering är att förhindra risker med tanke på folkhälsan. Bekämpningsorganismerna som används på bred front i Syd- och Mellaneuropa kan i de avvikande förhållandena i Norden oväntat bete sig som växtskadegörare.

Med tillsynen vill man säkerställa :
• att makroorganismprodukterna håller en hög kvalitet,
• att bekämpningsorganismerna används för godkända ändamål och
• att produkterna marknadsförs på korrekt sätt.

Som en del av förfarandet då nya arter godkänns informerar Evira miljömyndigheterna så att riskerna som bekämpningsorganismerna och pollinerarna eventuellt utgör för miljön kan beaktas. Sådana potentiella risker är till exempel att endemiska arter trängs undan.

Evira och Tukes svarar för tillsynen

Makroorganismerna skall vara godkända av myndigheterna innan de kan marknadsföras, användas eller införas. Ett företag, en representant för ett företag eller en odlare kan ansöka om ett sådant godkännande. Tillståndsansökan eller anmälan om makroorganismprodukter lämnas till Evira.

För godkännandet och övervakningen av antimikrobiella preparat som används inom växtskyddet (svampar, bakterier och virus) svarar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Processen för godkännande är likadan som processen för godkännande av växtskyddsmedel.

En förutsättning för att tillstånd för makroorganismer skall kunna beviljas är att bekämpningsorganismen eller pollineraren inte medför något hot mot växthälsan. Det räcker med enbart en anmälan, om arten är ursprunglig i Finland eller är upptagen på Växtskyddsorganisationens för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) lista. För andra arter skall ansökas om tillstånd från Evira.

Evira upprätthåller ett dokument över godkända bekämpningsorganismer och pollinerare. Dokumentet finner du på denna webbplats, då anmälningar om de första arterna lämnats in eller tillstånd ansökts för dem. Produkterna i dokumentet får användas för de användningsändamål som nämnts.

De arter som för närvarande används för biologisk bekämpning och pollinering skall vara anmälda senast 31.12.2013.MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS