Gödselfabrikat

Gödselfabrikat är enligt lagen om gödselfabrikat 539/2006

  • oorganiska och organiska gödselmedel
  • kalkningsämnen
  • jordförbättringsmedel
  • växtunderlag
  • mikrobpreparat
  • biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana


Gödselmedel
avser ämnen och preparat som är avsedda att främja växters tillväxt eller att förbättra skördens kvalitet. EG-gödselmedel avser sådana oorganiska gödselmedel som uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen och som är märkta "EG-gödselmedel”. Ett sådant gödselmedel ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 2003/2003 när det gäller tillverkningsmetod, näringsinnehåll och förpackningspåskrifter. Näringsinnehållet i EG-gödselmedel som släpps ut på marknaden i Finland uppges i grundämnesform.

Kalkningsämnen är oorganiska och organiska ämnen eller preparat som i huvudsak innehåller kalcium eller magnesium eller bägge grundämnena och som vanligen förekommer i oxid-, hydroxid-, karbonat- eller silikatform och som i huvudsak är avsedda att eliminera jordens surhet.

Jordförbättringsmedel avser ämnen som tillsätts jorden eller växtunderlaget för att upprätthålla och förbättra dess fysikaliska egenskaper eller för att öka den biologiska aktiviteten i jorden. Effekten bygger i huvudsak på andra verkningar än växtnäringsämnen.

Växtunderlag är tekniskt bearbetade fasta eller flytande ämnen som är avsedda för odling av växter och till vilka andra gödselfabrikat är eller kan vara tillsatta.

Mikrobpreparat är produkter som innehåller en eller flera kända mikrobstammar som har konstaterats ha en förbättrande inverkan på växters tillväxt eller näringsupptagning i fråga om en viss växtart eller växtkategori.

Biprodukt som används som gödselfabrikat som sådan avser produkter som uppstår i samband med verksamheten vid industri-, förbrännings- eller produktionsanläggningar, biogas- eller komposteringsanläggningar eller andra anläggningar samt avloppsreningsverk eller annan motsvarande verksamhet och som används som gödselfabrikat.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS