Frågor och svar

1. Vågar jag använda aska från öppna spisen i min trädgård? 

Ja, halterna av tungmetaller i aska som uppkommer i privathushåll är så låga att en rimlig användning av aska inte orsakar någon anhopning av tungmetaller i jordmånen och därmed i livsmedel. Mängden tungmetaller i aska kan minimeras genom att man bränner så lite bark och kvistar som möjligt. Det viktigaste är ändå att bränna torrt och obehandlat trä. Att bränna papper eller papp tillsammans med trä ökar inte tungmetallhalterna i askan. Aska som samlats på insidan av skorstenen kan innehålla något mera tungmetaller, så det lönar sig att använda sotningsavfall endast för gödsling av prydnadsbuskar och ‑träd.

2. Gäller anmälningsskyldigheten oss om vi sprider aska som producerats i egen anläggning i företagets egen skog?
Ja, skyldigheten gäller er. Eget bruk av aska berörs av anmälnings- och egenkontrollskyldigheten. För den egna användningen gäller dock inte kraven på typbeteckning i fråga om näringsämnen, men de skadliga metallerna i aska måste underskrida de gränsvärden som uppställts i bilaga IV till jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11.

3. Jag äger ett häststall och överlåter hästgödsel åt alla hugade. Vilka skyldigheter gäller för mig?
Anmälningsskyldigheten gäller inte hästgårdar, gårdsbruksenheter eller gemensamma gödselstäder som överlåter stallgödsel som lösvara som så kallad direktförsäljning, när stallgödseln inte medför risk för spridning av någon allvarlig smittsam sjukdom och flyghavre inte har konstaterats på gården eller på de gårdar som har gemensam gödselstad. (JSMf 11/12 2§)

4. Jag komposterar stallgödseln från min egen gård och två granngårdar och sprider ut den på min egen åker. Berörs jag av anmälningsskyldigheten?
Överlåtelse av stallgödsel från en gårdsbruksenhet till en annan berörs inte av anmälningsskyldigheten enligt lagen om gödselfabrikat. (JSMf 11/12 2§)