Godkännande av gödselfabrikat anläggningar

En verksamhetsutövare som tillverkar eller tekniskt bearbetar organiska gödselfabrikat eller råvaror till sådana ska vara godkänd av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Godkännandet är specifikt för en produktionsanläggning eller produktionslinje. Förteckningar över anläggningar som ansökt om godkännande samt över anläggningar som är godkända enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktförordningen finns i spalten här invid.

Det godkännande som lagen om gödselfabrikat kräver har i 5 § i JSM:s förordning 11/12 avgränsats till att gälla tillverkningen av organiska gödselfabrikat som hör till typbeteckningsgrupp IB1, IB2, 3A2, 3A5 och 5A2. När det gäller växtunderlag (grupp 5A2) gäller kravet på godkännande bearbetning av naturgödsel, organiskt avfall eller biprodukter från industrin som ett led i processen för tillverkning av växtunderlag. Vid tillverkning för eget bruk på gården gäller kravet på godkännande bearbetning av sådant slaktavfall som hör till kategori 3 enligt biproduktförordningen och som uppkommer på gården samt bearbetning av sådant slam som uppstår vid behandling av kommunalt avloppsvatten utanför gården, kommunalt avloppsslam och matavfall.

Godkännande enligt lagen om gödselfabrikat krävs inte av avloppsreningsverk där det uppstår biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana, såsom kalkstabiliserat avloppsslam och termofilt rötat slam.

Förfarandet för godkännande enligt biproduktförordningen gäller alla anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter, inklusive naturgödsel, till gödselfabrikat eller råvaror till sådana. Kravet på godkännande av anläggningen gäller inte bearbetning av naturgödsel för eget bruk.

Utsläppande av gödselfabrikat på marknaden innan godkännande beviljats

Gödselfabrikat vars tillverkning förutsätter att anläggningen är godkänd kan på vissa villkor släppas ut på marknaden innan beslutet om godkännande utfärdats. Evira kan på ansökan bevilja anläggningar som ansökt om godkännande ett partispecifikt överlåtelsetillstånd för att släppa ut bearbetat material på marknaden.

Ett villkor för beviljandet av överlåtelsetillstånd är att det parti som ansökan gäller uppfyller kraven i lagen om gödselfabrikat och biproduktförordningen och att det i samband med handläggningen av ansökan om godkännande inte har observerats några särskilda omständigheter som utgör ett hinder för godkännandet.

Villkor för godkännande

Godkännande av en anläggning ska sökas med en blankett som Evira har utarbetat för ändamålet. En förutsättning för godkännande är att verksamheten vid anläggningen uppfyller de krav som ställs i lagen om gödselfabrikat. Anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter måste också uppfylla kraven i biproduktförordningen.

Den som ansöker om godkännande ska visa att de gödselfabrikat eller råvaror till sådana som uppkommer vid anläggningen är säkra och lämpliga att använda. I ansökan beskrivs hur hygieniseringen sker i samband med processen. Andra viktiga faktorer i verksamheten är åtskiljandet av råvaran och det hygieniska materialet i anläggningen, renhållningen vid anläggningen, genomförandet av egenkontrollen samt spårbarheten.

I samband med handläggningen av godkännandet kontrolleras bl.a. produktionslokalerna, hur processen fungerar, genomförandet av egenkontrollen och bokföringen.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS