Laboratorieundersökningar av gödselfabrikat

Analyserna i anslutning till den officiella tillsynen över gödselfabrikat samt egenkontrollundersökningarna vid anläggningar som är godkända enligt biproduktförordningen ska utföras i ett laboratorium som Livsmedelsverket Evira har godkänt.

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras laboratorium fungerar som ett officiellt laboratorium enligt gödselmedelförordningen, biproduktförordningen och lagen om gödselfabrikat.

Undersökningar som rör varudeklarationer för och egenkontroller av gödselfabrikat, med undantag för anläggningar som är godkända enligt biproduktförordningen, får göras också av andra än godkända laboratorier. Undersökningarna ska utföras med metoder som är avsedda för analys av gödselfabrikat.

Godkända laboratorier

Godkännande av ett laboratorium utförs på ansökan och bygger på laboratoriets påvisade kompetens (av FINAS-ackrediteringstjänsten konstaterad kompetens). Godkännandet förutsätter användning av sådana standardmetoder avsedda för analys av gödselfabrikat som i första hand har angetts i EG-lagstiftningen eller som är internationella.

De officiella metoderna för analys av gödselfabrikat föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Ytterligare information om förfarandet för godkännande av laboratorier samt myndighetsmetoder i samband med gödselfabrikat lämnas av överinspektör Liisa Maunuksela.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS