Nationell förteckning över typbeteckningar på gödselfabrikat

Livsmedelssäkerhetsverket Evira för en nationell förteckning över typbeteckningar på gödselfabrikat.

Typbeteckning

Med gödselfabrikatets typbeteckning försöker man beskriva gödselmedlets egenskaper, såsom sammansättning, bruksändamål eller tillverkningsmetod. I förteckningen över typbeteckningar finns i anslutning till typbeteckningen en beskrivning av gödselmedlets egenskaper, tillverkningsmetoden, halterna av näringsämnen, de fastställda kvalitetskraven och eventuella begränsningar.

Endast sådana gödselfabrikat vars typbeteckning ingår i antingen den nationella förteckningen över typbeteckningar eller i förteckningen över gödselmedelstyper enligt EG-förordningen får släppas ut på marknaden, tillverkas för utsläppande på marknaden eller importeras. I jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11 om gödselfabrikat fastställs kraven för olika typer av gödselfabrikat och grupper av typbeteckningar.

Nationell förteckning över typbeteckningar

I den förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar som förs av Evira har man sammanställt typbeteckningarna i jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 och de förordningar som kompletterat eller ändrat den. Dessutom har två nya typbeteckningar som godkänts genom Eviras beslut lagts till i förteckningen.

Förordning 24/11 om gödselfabrikat samt biproduktförordningen har gjort det nödvändigt att företa ändringar i beskrivningarna av gödselfabrikatens typbeteckningar och typbeteckningarnas placering i typbeteckningsgrupperna. I den officiella förteckningen över typbeteckningar har dessa angetts med kursiv stil. Den officiella förteckningen över typbeteckningar publiceras i Eviras föreskriftssamling. En länk till föreskriftssamlingen finns i högra balken.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER