Tillsyn över gödselfabrikat

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sektion för gödselfabrikat övervakar tillverkningen, utsläppandet på marknaden och importen av gödselfabrikat. Evira anlitar Närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer samt auktoriserade inspektörer vid tillsynen. Förutom Evira övervakar tullverket importen och exporten av gödselfabrikat.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden uppfyller kraven och är säkra på så sätt att användningen av gödselfabrikat inte ökar ansamlingen av tungmetaller i odlingsmarken eller den övriga omgivningen och inte utgör risk för människors, djurs eller växters hälsa.

Tillsynen utförs enligt en tillsynsplan som utarbetas årligen och som övervakning av egenkontroll, tillverkning och import. Dessutom tas prov för marknadsövervakning av de gödselfabrikat som säljs i minuthandeln.

Den allmänna styrningen av tillverkning, marknadsföring och import av gödselfabrikat samt av tillsynen över dem ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.