Ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt

Ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt avser gödselmedel som innehåller mer än 28 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitrat.

Endast sådana ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som uppfyller kraven i EG-förordning 2003/2003 får importeras till Finland eller tillverkas och släppas ut på marknaden här. För dem krävs ett detonationssäkerhetsintyg som inte får vara äldre än sex månader.

Importören ska säkerställa produktens spårbarhet genom att spara uppgifterna om tillverkare och produktionsanläggningar. Uppgifterna ska sparas så länge gödselmedlet släpps ut på marknaden och två år därefter.

Aktören ska dessutom beakta bestämmelserna om lagring av ammoniumnitrat med hög kvävehalt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har meddelat anvisningar om lagring av ammoniumnitrat på gårdar . En länk till anvisningen finns i spalten här invid.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER