Skadliga ämnen i gödselfabrikat

Den högsta tillåtna halten skadliga ämnen i gödselmedel och andra gödselfabrikat som säljs och används i Finland framgår av tabellen nedan. 

Grundämne

Maximihalt mg/kg torrsubstans

Maximihalt mg/kg ts

I gödselmedel av aska som används inom skogsbruket eller aska som används som råvara till sådana gödselmedel

Arsenik (As)

25

40

Kvicksilver (Hg)

1,0

1,0

Kadmium (Cd)

1,5

25

Krom (Cr)

300

300

Koppar (Cu)

600

700

Bly (Pb)

100

150

Nickel (Ni)

100

150

Zink (Zn)

1500

4500

 

De ovan nämnda gränsvärdena gäller inte EG-gödselmedel. I gödselmedel av aska som används inom jordbruket och trädgårdsodlingen är gränsvärdet för kadmium 2,5 mg/kg torrsubstans. En överskridning av gränsvärdet för koppar och zink kan tillåtas, om det på basis av markkartering har konstaterats råda brist på dem.

Gränsvärdet för kadmium i fosforgödselmedel

Gödselmedel vars fosforhalt är minst 2,2 procent (5 % P 2O 5) får innehålla högst 50 mg kadmium (Cd) per kilogram fosfor (P). Detta gäller också gödselmedel enligt EG-förordning 2003/2003.

Vid uträkningen av kadmiumhalten i ett gödselmedel måste man beakta att på andra håll i Europa uppges ett gödselmedels fosforhalt vanligen i oxidform. Då får gödselmedlets kadmiumhalt vara högst 22 mg per kilogram fosforpentoxid P 2O 5.

Uträkning av kadmiumhalten

Kadmiumhalten per kilogram gödselmedel beräknas på följande sätt:

På basis av analysen är gödselmedlets kadmiumhalt (Cd) 3,1 mg/kg torrsubstans och fosforhalt (P) 3,5 % av torrsubstansen.

Räkneformel:

Cd (mg/kg ts) x 100
P(%)

Vilket innebär att gödselmedlets kadmiumhalt per kilogram fosfor är<//span>

3,1 mg (Cd)/kg x 100 kg = 88,6 mg Cd/ P kg
3,5 kg (P)

Resultatet överskrider den högsta tillåtna halten 50 mg Cd / P kg .