Varudeklarationer för gödselfabrikat

Köparen och användaren av ett gödselfabrikat ska alltid ges en varudeklaration i samband med försäljning eller överlåtelse. Varudeklarationen ska vara avfattad på finska och svenska. I enspråkiga kommuner får varudeklarationen ändå vara skriven på bara det språk som talas i den kommun där produkten säljs. Detta gäller inhemska och EG-gödselmedel som är avsedda för såväl konsumenter som för professionellt bruk.

Varudeklarationen för ett gödselfabrikat ska innehålla uppgifter om gödselfabrikatets typbeteckning och handelsnamn, egenskaper, sammansättning, användning, tillverkare och importör. Varudeklarationen ska tryckas eller fästas på gödselfabrikatets förpackning. När det gäller lösvara kan varudeklarationen fogas till de handlingar som medföljer gödselfabrikatet.

Genom förordningar av jord- och skogsbruksministeriet har utfärdats bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i varudeklarationen. Dessutom ska kraven i biproduktförordningen följas vid märkning och förpackning av gödselfabrikat.

När näringshalten i ett gödselmedel uppges måste man beakta att på andra håll i Europa uppges halterna vanligen i oxidform. Näringshalterna i gödselmedel som marknadsförs i Finland uppges i grundämnesform.