Certifierad plantproduktion

Målsättningen med certifierad plantproduktion är att av växter av känd art, sort eller stam producera plantor som är fria från växtskadegörare. Produktion av plantmaterial regleras i jord- och skogsbruksministeriets förordning (9/2006), där bland annat kraven på produktionen har fastställts.

Som moderväxter i produktionen av certifierat plantmaterial används utvalda plantor som producerats av MTT Laukas. De utvalda plantorna har förökats från testade kärnväxter som är fria från växtskadegörare.

Certifierade bruksplantor produceras för närvarande av jordgubbar, hallon, vinbär och krusbär. I produktionen följs kraven i den ovannämnda förordningen och produktionen övervakas med regelbundna inspektioner av produktionsplatser.

Testade bruksplantor kan produceras av sådana frukt- och bärväxter och växter som används för anläggning av grönområden, av vilka det inte finns certifierade bruksplantor tillgängliga. Även de testade bruksplantorna förökas från utvalda plantor, men antalet inspektioner är mindre och kraven som gäller produktionen är lindrigare än i produktionen av certifierade bruksplantor.

Om du planerar att börja producera certifierat plantmaterial lönar det sig att i god tid före den planerade tidpunkten för början av produktionen kontakta Eviras enhet för växthälsa, eftersom en producent av certifierat plantmaterial måste godkännas av Evira. Produktionsplatsen måste vara fri från vissa växtskadegörare och ha instruktioner för produktion av certifierat plantmaterial.