Skogsodlingsmaterial

Livsmedelssäkerhetsverkets enhet för växthälsa har tillsyn över lagen om handel med skogsodlingsmaterial.

Med skogsodlingsmaterial avses kottar, frön, växtdelar och plantor av skogsträd som är viktiga för skogsbruket. En förteckning över de ovannämnda skogsträden finns bifogad:

Förteckning över skogsträd (pdf)

Syftet med tillsynen är att säkerställa att

  • kvaliteten på frökällor som använts för att producera skogsodlingsmaterial är hög, 
  • frön och plantor som marknadsförs uppfyller kraven samt att 
  • köparna får nödvändiga uppgifter för att kunna välja material som lämpar sig för ett visst användningsändamål.

 Kontaktuppgifterna hittar du i navigationslisten till vänster på sidan.