Frökällor av skogsodlingsmaterial

Med frökälla avses frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller klonblandning.

Enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial får endast en sådan frökälla som uppfyller de minimikrav som ställts upp för godkännande av material användas för produktion av skogsodlingsmaterial.

Evira har som uppgift att kontrollera dessa kvalitetskrav och godkänna frökällorna.