Frökällor som hör till kategorin Testat

Evira kontrollerar om den frökälla som ansökts i kategorin Testat uppfyller de minimikrav som uppställts för godkännande. För kontroll ska beräkningar som beskriver det genetiska värdet hos kloner i den fröplantage som utvärderas lämnas in till Evira.

Sammandrag av testresultaten av de fröplantager som hör till kategorin Testat (endast på finska)