Kategorier av frökällor

Kategorin känd härkomst utgörs av ett frötäktsområde eller ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde.

Kategorin beståndsutvalt utgörs av ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde, och som valts ut efter fenotypiska kriterier.

Kategorin individutvalt utgörs av sådana fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars komponenter valts ut efter fenotypiska kriterier på individnivå.

Kategorin testat utgörs av sådana fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars överlägsna egenskaper har påvisats genom jämförande tester eller en bedömning som grundar sig på en genetisk utvärdering av frökällans olika beståndsdelar.