Nationell förteckning

Varje medlemsstat i EU ska upprätta en nationell förteckning över olika typer av frökällor som godkänts på statens område.

Nationell förteckning över frökällor som godkänts i Finland (pdf)

Nationell förteckning över frökällor som godkänts i Finland (xlsx)

Format för nationella förteckningar (Kommissionens förordning nr 1597/2002) (pdf)

Informationen om arealen i kategorin ”känd härkomst" i den nationella förteckningen har räknats enligt trädslag och baserar sig på den nionde inventeringen av statliga skogar, med undantag av Lapplands skogscentrals område, där materialet baserar sig på den åttonde inventeringen av statliga skogar. Arealuppgifterna om ädelträ baserar sig på Finlands miljöcentrals inventeringsuppgifter. Räkningen har gjorts för både skogsmark och skogsbruksmark. Skyddade skogar har utelämnats från räkningen, likaså öppna områden för vilka man inte har kunnat fastställa trädslag.

Som naturligt uppkomna har räknats skogar som naturligt är uppkomna från frön eller skott. Förnyelsemogna skogar samt skärm- och fröträd har räknats som naturligt uppkomna. De naturligt uppkomna trädbestånden har ansetts vara ursprungliga och kulturbestånden okända till sitt ursprung, om det inte har funnits information om annat ursprung.

 

European Commission> Health and Food Safety> Forest Reproductive Material