Kriterierna för tallfröplantagernas användningsområden

Evira anger nya användningsområden för förädlade tallfrön och ‑plantor

I handeln med frön som samlats från tallfröplantager och plantor som drivits upp från dem tas nya användningsområden i bruk från och med våren 2017. De nya områdena beaktar den förväntade klimatuppvärmningen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har dragit upp nya användningsområden för tall i registret över frökällor och publicerat kartor över användningsområdena på sin webbplats.

Nya kartor över tallfröplantagernas användningsområden

Vetenskaplig grund för användningsområdena

Naturresursinstitutet har fastställt nya användningsområden för tallfröplantager. Användningsområdena bygger på modeller som utarbetats i samarbete mellan finländska och svenska forskare och som förutser hur tallursprunget ska trivas under olika klimatförhållanden. I modellerna används ett omfattande material från fältförsök samt klimatmaterial. Klimatet under åren efter skogsodlingen är av avgörande betydelse för att träden ska hållas vid liv. Det här har beaktats då användningsområdena har utarbetats så att man vid modelleringen av att träden ska hållas vid liv tillämpade en prognostiserad värmesumma för år 2020. De tallbestånd som ska odlas under de närmaste åren kommer att växa i ett varmare klimat än nu, och därför har trädens tillväxt modellerats enligt prognosen för år 2050. De vetenskapliga grunderna för de uppdragna användningsområdena presenteras i Naturresursinstitutets rapport ”Männyn siemenviljelyaineiston käyttöalueen määrittäminen” http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-270-6 och modellerna för förskjutning av ursprunget beskrivs i en vetenskaplig artikel som publicerats i Silva Fennica-serien https://doi.org/10.14214/sf.1562.

Skillnaden mellan den nya och den nuvarande metoden

Till följd av de nya modellerna förändras gränserna för fröplantagernas användningsområden mera i riktning mot breddgrader, medan de nuvarande noggrant följer zoner enligt värmesumma. I södra och mellersta Finland försköts användningsområdena på grund av klimatuppvärmningen med cirka 50 kilometer norrut. I norra Finland förändrades användningsområdena mera. Speciellt i områdets östra delar försköts de betydligt längre norrut än nu. Vid bestämning av användningsområdena för fröplantagerna med det allra nordligaste ursprunget används av försiktighetsskäl tilläggsvillkor, eftersom det inte finns tillräckligt med experimentella bevis på materialets härdighet i extrema förhållanden. 

Användningsområdets färg anger förädlingsgraden

Användningsområden har fastställts för alla registrerade tallfröplantager (102 st). För fröplantagerna har man i naturliga skogar valt de bästa trädindividerna som korsas med varandra och producerar frön av utmärkt genetisk kvalitet. Skogsodlingsmaterial som har sitt ursprung i fröplantager hör till klasserna preliminärt testat eller testat. Material som hör till klassen preliminärt testat ger på sitt användningsområde 10-15 % och klassen testat 20-25 % bättre avkastning än lokalt skogsmaterial. Att material som hör till klassen testat är bättre har påvisats i tester av avkomman.  Användningsområdet för material i klassen preliminärt testat anges med grön färg på kartan och klassen testat med blå färg. 

Plantskolor för skogsträd driver årligen upp cirka 50 miljoner tallplantor. Tallfrön från fröplantager används också för skogsförnyelse genom sådd, vilket innebär att ett stort antal skogsägare och hela samhällsekonomin drar nytta av användningen av förädlat material.

Övergångstid för de nya användningsområdena

De nya användningsområdena träder omedelbart i kraft i handeln med skogsodlingsmaterial. I frö- och planthandeln kan dock de gamla användningsområdena användas till slutet av 2019.

EG-växtpass/plant- eller fröetikett

Tallens användningsområden anges på plant- och fröetiketten som en länk till Eviras webbplats, där de som köper och använder skogsodlingsmaterial kan kontrollera användningsområdet för den aktuella fröplantagen. Eviras webbplats adress evira.fi/sv/anvandningsomraden. Denna adressinformation kommer också att vara på EG-växtpass/plant- eller fröetikett i punkt användningsområde.

Nya användningsområde kartor

Sv25_se

 

Sv414_se

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Växtpass av skogsträd