Typer av frökällor

Med frötäktsområde avses träd inom ett geografiskt område (t.ex. en kommun) varifrån frön samlats in.

Frötäktsbestånd är en avgränsad trädpopulation från vilket frön samlats in.

Fröplantage är en i produktionssyfte anlagd plantering bestående av utvalda kloner eller familjer som är isolerad eller sköts på ett sådant sätt att pollinering från yttre källor kan förhindras eller minskas.

Föräldraträd till en familj är för fröproduktion avsedda träd som pollinerats kontrollerat eller fritt så att honblommorna hos en känd trädindivid har pollinerats med hjälp av pollen från en annan individ (helsyskon) eller från flera kända eller okända individer (halvsyskon).

Med klon avses ett antal individer som producerats från en och samma ursprungsindivid genom vegetativ förökning.

Klonblandning är en blandning av identifierade kloner i bestämda proportioner.