EG-lagstiftningen om skogsodlingsmaterial

Rådets direktiv

Rådets Direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial

Rådets beslut

2008/971/EG: Rådets beslut av den 16 december 2008 om likvärdighet av skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeland

1104/2012/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets beslut 2008/971/EG i syfte att införa skogsodlingsmaterial i kategorin ”individutvalt” och uppdatera namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

 

Kommissionens förordningar

Kommissionens förordning (EG) nr 1597/2002 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG vad beträffar formatet för nationella förteckningar över frökällor för skogsodlingsmaterial

Kommissionens förordning (EG) nr 1598/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG när det gäller administrativt samarbete mellan officiella organ

Kommissionens förordning (EG) nr 1602/2002 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG vad beträffar en medlemsstats tillåtelse att förbjuda saluföring till slutanvändaren av visst skogsodlingsmaterial

Kommissionens beslut

2005/853/EG beslut om tillstånd för Frankrike att i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG förbjuda saluföring till slutanvändare, för sådd eller plantering i vissa regioner i Frankrike, av odlingsmaterial av Pinus pinaster Ait. som kommer från Iberiska halvön och som inte är lämpligt att användas i dessa områden

2005/871/EG beslut om att undantag för Danmark och Slovenien från vissa skyldigheter i samband med saluföring av skogsodlingsmaterial enligt rådets direktiv 1999/105/EG

2007/433/EG om tillfälliga nödåtgärder för att förhindra att Gibberella circinata Nirenberg O’Donnell förs in tilloch sprids i gemenskapen

2008/989/EG beslut av den 23 december 2008 om bemyndigande för medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG att fatta beslut om huruvida skogsodlingsmaterial som ska importeras från vissa tredjeländer ger samma garantier som skogsodlingsmaterial som producerats i gemenskapen

Kommissionens genomförandbeslut (EU) 2015/321 av den 26 februari 2015 om ändring av beslut 2008/989/EG om bemyndigande för medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG att fatta beslut om huruvida skogsodlingsmaterial som ska importeras från vissa tredjeländer ger samma garantier som skogsodlingsmaterial som producerats i gemenskapen.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER